เลือกตั้ง2566 : 7 ขั้นตอน ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

การเมือง
1 พ.ค. 66
16:34
46,542
Logo Thai PBS
เลือกตั้ง2566 : 7 ขั้นตอน ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เปิด 7 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค.2566 สำหรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า มีขั้นตอนง่ายๆ 7 ขั้นตอน ในการใช้สิทธิลงคะแนน มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อและลําดับที่จากบัญชีรายชื่อ ผู้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้งกลางที่ผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้ หรือตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิทางแอปฯ Smart Vote

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นหลักฐานแสดงตน

ยื่นบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตน พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

ขั้นตอนที่ 3 รับบัตรเลือกตั้งและซองใส่บัตร

รับซองใส่บัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้ว หัวแม่มือขวา บนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท โดยกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางลงลายมือชื่อ ในต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อมลงรายการเกี่ยวกับจังหวัด เขตเลือกตั้งและรหัสเขตเลือกตั้ง ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 5/2)

ขั้นตอนที่ 4 ทําเครื่องหมายกากบาท

เข้าคูหาลงคะแนน ทําเครื่องหมายกากบาท X ลงในช่องทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง แต่ละประเภท โดยสามารถเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ได้เพียงบัตรละหมายเลขเดียว หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใดหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดเลย ให้ทําเครื่องหมายกากบาท X ในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือก บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด

ขั้นตอนที่ 5 พับบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายแล้วใส่ซองใส่บัตรเลือกตั้ง

เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ ให้เรียบร้อย แล้วใส่ลงในซองใส่บัตรเลือกตั้งปิดผนึก ให้เรียบร้อยก่อนออกจากคูหาเลือกตั้ง

ขั้นตอนที่ 6 กปน.ลงลายมือชื่อกำกับซองใส่บัตรเลือกตั้ง

มอบซองใส่บัตรเลือกตั้งที่ให้ปิดผนึกเรียบร้อยให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางผู้ทําหน้าที่ควบคุมหีบบัตรลงลายมือชื่อ กํากับตรงรอยต่อผนึกซองดังกล่าวพร้อมปิดทับรอยต่อผนึกซอง ด้วยเทปกาวใส เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กรรมการประจําที่
เลือกตั้งกลางยื่นซองใส่บัตรเลือกตั้งคืนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ขั้นตอนที่ 7 หย่อนบัตรด้วยตนเอง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนําซองใส่บัตรเลือกตั้ง ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เลือกตั้ง2566 : กกต.เคาะแล้ว คนไทยกลับจากซูดาน เลือกตั้ง 14 พ.ค.ได้

เลือกตั้ง2566 : เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่ละที่ไม่เหมือนกัน ยึดตามสถานทูตกำหนด

เลือกตั้ง2566 : กกต.คาด 5 ทุ่ม รู้ผลเลือกตั้ง 14 พ.ค.ไม่เป็นทางการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง