โปรดเกล้าฯ ประกาศเรียกประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ 23 พ.ค.2566 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ ประกาศเรียกประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ 23 พ.ค.2566

การเมือง
10 พ.ค. 66
07:23
2,854
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ ประกาศเรียกประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ 23 พ.ค.2566
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
พระบรมราชโองการ ประกาศ เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2566 เพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณา เลือก กกต. - ป.ป.ช. และ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 9 พ.ค.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2566 โดยมีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลฯ ว่า ในขณะนี้อยู่ระหว่างการยุบสภาผู้แทนราษฎร แต่เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐที่วุฒิสภาจะต้องมีการประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณา ให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญตามมาตรา 126 (2) ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย

คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 222 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การพิจารณา ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 232 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อให้วุฒิสภา ดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 126 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา เพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการประชุมตามมาตรา 126 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อทำหน้าที่ พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 222 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 232 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

อ่านข่าวอื่นๆ :

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง