เปิด "เงินเดือนข้าราชการ" หลัง ครม. ปรับวิธีจ่ายเดือนละ 2 รอบ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิด "เงินเดือนข้าราชการ" หลัง ครม. ปรับวิธีจ่ายเดือนละ 2 รอบ

สังคม
14 ก.ย. 66
09:56
44,781
Logo Thai PBS
เปิด "เงินเดือนข้าราชการ" หลัง ครม. ปรับวิธีจ่ายเดือนละ 2 รอบ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เปิด "เงินเดือนข้าราชการ" ขั้นต่ำ-ขั้นสูง หลังมติคณะรัฐมนตรีปรับวิธีจ่ายเดือนละ 2 รอบ เริ่ม 1 ม.ค.2567

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นัดแรก วันที่ 13 ก.ย.2566 มีมติเปลี่ยนการจ่ายเงินข้าราชการจากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค.2567 เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้มากพอสมควร ถ้ามีการจ่ายเงิน 2 รอบ จะได้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน ไม่ต้องรอคอยสิ้นเดือนก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมา

อ่านข่าว : เริ่ม 1 ม.ค.67 ปรับวิธีจ่ายเงินเดือนข้าราชการเดือนละ 2 รอบ

ประเภทข้าราชการ

สำหรับข้าราชการนั้น ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แบ่งตำแหน่งข้ราชการพลเรือนสามัญ 4 ประเภท

1. ตำแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร

2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ

3. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตามที่ ก.พ.กำหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น

4. ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ และตำแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ.กำหนด

ขั้นเงินเดือนข้าราชการ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินในอัตราที่กำหนดไว้ ตามคุณวุฒิที่บรรจุแต่งตั้ง เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 ซึ่งกำหนดอัตราเงินเดือนไว้ 34 คุณวุฒิ ประกอบด้วยคุณวุฒิหลัก เช่น

  • ปริญญาเอก บรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 21,000 - 23,100 บาท
  • ปริญญาโท บรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท
  • ปริญญาตรี บรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท (ปริญญาตรี 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 - 17,380 บาท)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บรรจุแต่งตั้งในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
  • ระกาศนียบัตรวิชาชีพ บรรจุแต่งตั้งในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400 - 10,340 บาท

ทั้งนี้ จากข้อมูลจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ระบุเงินเดือนข้าราชการในแต่ละระดับ ดังนี้

บัญชีเงินเดือน ตำแหน่งประเภทบริหาร

ขั้นต่ำชั่วคราว
- ระดับต้น : 24,400 บาท
- ระดับสูง : 29,980 บาท

ขั้นต่ำ
- ระดับต้น : 51,140 บาท
- ระดับสูง : 56,380 บาท

ขั้นสูง
- ระดับต้น : 74,320 บาท
- ระดับสูง : 76,800 บาท

บัญชีเงินเดือนตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ขั้นต่ำชั่วคราว
- ระดับต้น : 19,860 บาท
- ระดับสูง : 24,400 บาท

ขั้นต่ำ
- ระดับต้น : 26,660 บาท
- ระดับสูง : 32,850 บาท

ขั้นสูง
- ระดับต้น : 59,500 บาท
- ระดับสูง : 70,360 บาท

บัญชีเงินเดือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ขั้นต่ำชั่วคราว
ระดับปฏิบัติการ : 7,140 บาท
ระดับชำนาญการ : 13,160 บาท
ระดับชำนาญการพิเศษ : 19,860 บาท
ระดับเชี่ยวชาญ : 24,400 บาท
ระดับทรงคุณวุฒิ : 29,980 บาท

ขั้นต่ำ
ระดับปฏิบัติการ : 8,340 บาท
ระดับชำนาญการ : 15,050 บาท
ระดับชำนาญการพิเศษ : 22,140 บาท
ระดับเชี่ยวชาญ : 31,400 บาท
ระดับทรงคุณวุฒิ : 43,810 บาท

ขั้นสูง
ระดับปฏิบัติการ : 26,900 บาท
ระดับชำนาญการ : 43,600 บาท
ระดับชำนาญการพิเศษ : 58,390 บาท
ระดับเชี่ยวชาญ : 69,040 บาท
ระดับทรงคุณวุฒิ : 76,800 บาท

บัญชีเงินเดือน ตำแหน่งประเภททั่วไป

ขั้นต่ำ
ระดับปฏิบัติงาน : 4,870 บาท
ระดับชำนาญงาน : 10,190 บาท
ระดับอาวุโส : 15,410 บาท
ระดับทักษะพิเศษ : 48,220 บาท

ขั้นสูง
ระดับปฏิบัติงาน : 21,010 บาท
ระดับชำนาญงาน : 38,750 บาท
ระดับอาวุโส : 54,820 บาท
ระดับทักษะพิเศษ : 69,040 บาท

ตารางเงินเดือนข้าราชการ 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ข้าราชการโอด! เงินเดือนแบ่งจ่าย 2 รอบ สวนทางรายจ่ายจริง

ว้าวุ่นเลย! เงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ใครคิดเพื่อใคร

ครม.นัดแรก เคาะ "ลดค่าไฟ-น้ำมัน" ปรับจ่ายเงินเดือน ขรก.เป็น 2 รอบ 

อัปเดตครึ่งปีหลัง! ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน ขรก. เงินบำนาญ เงินเดือนทหาร ออกวันไหน?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง