เช็กรายชื่อ ข้าราชการเมือง-เลขานุการรัฐมนตรี "รัฐบาลเศรษฐา1" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เช็กรายชื่อ ข้าราชการเมือง-เลขานุการรัฐมนตรี "รัฐบาลเศรษฐา1"

การเมือง
18 ก.ย. 66
18:43
2,924
Logo Thai PBS
เช็กรายชื่อ ข้าราชการเมือง-เลขานุการรัฐมนตรี "รัฐบาลเศรษฐา1"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เช็กรายชื่อ ครม.มีมติอนุมัติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง เลขานุการรัฐมนตรี 9 กระทรวงในรัฐบาลเศรษฐา 1

วันนี้ (18 ก.ย.2566) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้งดังนี้

การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แต่งตั้ง นางพรอนงค์ บุษราตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็นอันดับสูงสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.นี้ 

การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน รมว.มหาดไทย

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้ รมช.มหาดไทย รักษาราชการแทน รมช.มหาดไทย ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรมว.มหาดไทย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามนัยมาตรา 42 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 โดยเรียงตามลำดับ 

 • นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย
 • นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย
 • นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย

อ่านข่าว นายกฯ คาด พ.ย.นี้ เคาะปรับค่าแรงขั้นต่ำ - ดิจิทัลวอลเล็ต เริ่มไตรมาสแรกปีหน้า

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 

 • นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม
 • นายกูเฮง ยาวอหะซัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการ รมว.ยุติธรรม

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 คน 

 • นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษา นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม
 • นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม
 • นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ที่ปรึกษา นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม
 • น.ส.ณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม
    

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงทรัพยากรฯ )

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

 • นายนพดล พลเสน ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

 • นายอารี ไกรนรา เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้

 • นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม
 • น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ดำรงตำแหน่งเลขานุการ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม

ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการส.ป.ก. (ครั้งที่ 2)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2567

การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้

 • นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม
 • น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ รมว.วัฒนธรรม

อ่านข่าว "วันนอร์" ปัดข่าวลือเตรียมไขก๊อก ปธ.สภาฯ ยันไร้ปัญหาสุขภาพ

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

 • นายนิโรธ สุนทรเลขา ที่ปรึกษา นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง 
 • น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง  

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง

 • น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.พลังงาน
 • นายเริงชัย คงทอง เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการ นายพีระพันธุ์  

อ่านข่าว

"เศรษฐา" ชนหมัด "ชัชชาติ" หารือแนวทางพัฒนา กทม.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง