เครือข่ายเด็กและสตรีเรียกร้อง ศธ. แก้ปัญหาค่าอาหารกลางวัน นร. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เครือข่ายเด็กและสตรีเรียกร้อง ศธ. แก้ปัญหาค่าอาหารกลางวัน นร.

สังคม
7 ธ.ค. 66
20:55
586
Logo Thai PBS
เครือข่ายเด็กและสตรีเรียกร้อง ศธ. แก้ปัญหาค่าอาหารกลางวัน นร.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ปธ. เครือข่ายเด็กและสตรี เรียกร้อง รมว.ศธ. เสนอค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาต่อ ครม. เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทาน เร่งแก้ปัญหาเชิงระบบไม่ให้เกิดกรณีอย่างครูชัยยศอีก

จากกรณี ครูชัยยศ สุขต้อ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) โรงเรียนยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานกระทำความผิด ฐานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ และถูกต้นสังกัดให้ออกจากราชการ สืบเนื่องจาก ครูชัยยศ บริหารจัดการอาหารกลางวันเด็ก ซึ่งจัดให้แก่เด็กอนุบาลและประถมศึกษา เป็นให้เด็กระดับมัธยมได้กินด้วย เพราะส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกินนอน ครอบครัวยากจน

วันนี้ นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี กล่าวว่า ปัจจุบันนโยบายและกฎหมายในเรื่องการศึกษาเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2559 เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี หมายความถึง การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ซึ่งมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมีอายุประมาณ 18 ปี อันเป็นการให้เด็กซึ่งหมายถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมาทุกคน ต้องได้รับการศึกษาโดยการสนับสนุนของรัฐ จนกว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้เด็กทุกคนได้รับการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มที่ ไม่ไปเป็นแรงงานเด็กและไม่เข้าสู่ขบวนการที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ามนุษย์

นายสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คำสั่ง คสช. ฉบับดังกล่าวได้ระบุให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย

  1. ค่าจัดการเรียนการสอน
  2. ค่าหนังสือเรียน
  3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
  4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
  5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  6. ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

นายสุรพงษ์ เรียกร้องว่า เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังเช่นครูชัยยศอีก จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่ง คสช. ฉบับดังกล่าว ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนให้เด็กทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเสมอภาค

ด้วยการเสนอเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่จะจัดสรรให้นักเรียนทุกคน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ที่จะส่งผลให้สามารถเสนอเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีสนับสนุนอาหารกลางวันรายหัวให้เด็กนักเรียนต่อไป

อ่าน : เปิดใจ "ครูชัยยศ" ถูกปลดจากราชการ ยันขอเป็นครูอาสาให้เด็กๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง