กยศ.อัปเดตล่าสุด จ่ายหนี้ครบ 1.87 ล้านคน จากยอดผู้กู้เกือบ 7 ล้านคน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กยศ.อัปเดตล่าสุด จ่ายหนี้ครบ 1.87 ล้านคน จากยอดผู้กู้เกือบ 7 ล้านคน

สังคม
8 ก.พ. 67
13:21
372
Logo Thai PBS
กยศ.อัปเดตล่าสุด จ่ายหนี้ครบ 1.87 ล้านคน จากยอดผู้กู้เกือบ 7 ล้านคน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายงานความคืบหน้าสถานะการดำเนินงาน ล่าสุดปี 2566 พบมีผู้กู้ยืมเงิน กยศ.เกือบ 7 ล้านคน พบผู้กู้ไม่ผิดนัดชำระหนี้เกินครึ่ง ชำระหนี้ครบ 1.8 ล้านคน ผิดนัดชำระร้อยละ 41 คิดเป็นมูลค่าเงินต้นที่ผิดนัดชำระเกือบแสนล้านบาท

วันนี้ (8 ก.พ.2567) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายงานสถานะการดำเนินงานล่าสุด โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย.25677 มีผู้กู้ยืมจำนวนทั้งสิ้น 6,806,829 ราย คิดเป็นเงินให้กู้ยืม 752,516 ล้านบาท

สถานะผู้กู้ยืม

 • อยู่ในช่วงกำลังศึกษา/ปลอดหนี้ มีผู้กู้ยืมจำนวน 1,366,825 คน คิดเป็นเงิน 143,466 ล้านบาท 
 • ชำระหนี้เสร็จสิ้น มีผู้กู้ยืมจำนวน 1,848,558 คน คิดเป็นเงิน 147,938 ล้านบาท 
 • อยู่ระหว่างชำระหนี้ มีผู้กู้ยืมจำนวน 3,519,176 คน คิดเป็นเงิน 454,645 ล้านบาท 
 • เสียชีวิต/ทุพพลภาพ มีผู้กู้ยืมจำนวน 72,270 คน คิดเป็นเงิน 6,467 ล้านบาท 

ข้อมูลการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระ 5,367,734 ราย แบ่งเป็น

 • ผู้กู้ที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้ 3,125,890 ราย หรือร้อยละ 58
  • ชำระปิดบัญชี 1,848,558 ราย
  • ชำระหนี้ปกติ 1,277,332 ราย
 • ผู้กู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ 2,241,844 ราย  หรือร้อยละ 41
  • เงินต้นที่ผิดนัดชำระ 97,360 ล้านบาท

ทั้งนี้ กยศ.กำหนดให้ผู้กู้ยืมปลอดหนี้ 2 ปีหลังเรียนจบการศึกษาหรือเลิกการศึกษา โดยมีการส่งจดหมายแจ้งภาระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเพื่อรับทราบยอดหนี้ และหากผิดนัดชำระตามกำหนดจะมีจดหมายติดตามหนี้ไปยังผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน และหากผิดนัดชำระหนี้ติดต่อกันช่วงระยะเวลาหนึ่ง กองทุนฯ จำเป็นต้องส่งดำเนินคดีเพื่อติดตามเงินกู้ยืม

ภาพประกอบข่าว : จดหมายแจ้งภาระหนี้

ภาพประกอบข่าว : จดหมายแจ้งภาระหนี้

ภาพประกอบข่าว : จดหมายแจ้งภาระหนี้

กองทุนฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความและตกลงผ่อนชำระเป็นรายเดือนต่อไปได้ 5-9 ปี และหากผู้กู้ยืมยังไม่สามารถชำระหนี้ได้กองทุนฯจำเป็นต้องดำเนินการบังคับคดี เพื่อป้องกันคดีหมดอายุความ กองทุนฯ  จำเป็นต้องรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์มิให้เกิดความเสียหายต่อเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มาจากงบประมาณแผ่นดินหรือภาษีของประชาชน

เงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้

 • ผู้กู้ยืมต้องผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน 
 • ผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี
 • ในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

ในวันที่ผู้กู้ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กองทุนฯ จะพักแขวนในส่วนของเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นทั้งหมดไว้ ปลดภาระผู้ค้ำประกัน ปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระใหม่จากเดิม เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย เงินต้น เป็นตัดเงินต้นส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ และเมื่อผู้กู้ยืมทำการชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับร้อยละ 100 โดยที่เงื่อนไขการผ่อนชำระเงินคืน ขึ้นอยู่กับยอดหนี้คงเหลือ ดังนี้

 • ยอดหนี้คงเหลือไม่เกิน 45,000 บาท อัตราการผ่อนชำระ 270 บาท/เดือน
 • ยอดหนี้คงเหลือ 45,000-100,000 บาท อัตราการผ่อนชำระ 300-600 บาท/เดือน
 • ยอดหนี้คงเหลือ 100,000-200,000 บาท อัตราการผ่อนชำระ 600-1,200 บาท/เดือน
 • ยอดหนี้คงเหลือ 200,000-350,000 บาท อัตราการผ่อนชำระ 1,260 – 2,100บาท/เดือน

การปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้กู้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ ลดกระบวนการดำเนินคดี หรือ บังคับคดี คาดว่าจะมีเงินกลับเข้ามาที่กองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง และทำให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป 

ภาพประกอบข่าว : การปรับโครงสร้างหนี้

ภาพประกอบข่าว : การปรับโครงสร้างหนี้

ภาพประกอบข่าว : การปรับโครงสร้างหนี้

ในปัจจุบัน กยศ. มีเงินหมุนเวียนจากการชำระคืนประมาณ 30,000 ล้านบาท/ปี ทำให้กองทุนฯ มีเงินให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องกู้ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2566 กองทุนฯ มีวงเงินในการปล่อยกู้ยืม 46,168 ล้านบาท รองรับนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมกว่า 760,256 ราย ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ซึ่งเงินกู้ยืมแบ่งเป็นค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา การจ่ายเงินกู้ยืม กองทุนฯ จะโอนค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมทุกเดือน ส่วนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาจะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษาโดยตรง

อ่าน : "กยศ." ให้ "ผู้กู้" เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 15 ก.พ.67

ข่าวที่เกี่ยวข้อง