วันวาเลนไทน์ 2567 "จดทะเบียนสมรส" กับเรื่องที่ "คู่รัก" ต้องรู้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

วันวาเลนไทน์ 2567 "จดทะเบียนสมรส" กับเรื่องที่ "คู่รัก" ต้องรู้

ไลฟ์สไตล์
12 ก.พ. 67
16:37
6,173
Logo Thai PBS
 วันวาเลนไทน์ 2567 "จดทะเบียนสมรส" กับเรื่องที่ "คู่รัก" ต้องรู้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
14 กุมภาพันธ์ของทุกปี "วันวาเลนไทน์" นอกจากการแสดงความรักต่อกันด้วยการมอบดอกไม้ อีกหนึ่งสิ่งที่นิยมทำกัน คือ การจูงมือคนรักไปจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก สิ่งนี้ไม่ใช่เพียงตัวช่วยการันตี "ความรัก" แต่เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่า "ทะเบียนสมรส" คืออะไร ?

"ทะเบียนสมรส" คือ เอกสารทางกฎหมายที่ยืนยันความสัมพันธ์ของคู่แต่งงาน ที่ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างสามี - ภรรยา เช่น การรับรองบุตร การแบ่งสินสมรส รวมไปถึงการฟ้องหย่า ให้สามารถได้สิทธิอย่างถูกกฎหมายและเป็นไปตามที่ควรได้รับ

"จดทะเบียนสมรส" ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

สำหรับกฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสามีภรรยา โดยให้สิทธิในการสมรสได้ครั้งละ 1 คน เท่านั้น หากต้องการจดทะเบียนเพิ่ม ต้องจดทะเบียนอย่าก่อน ยังไม่มีการอนุญาตให้จดทะเบียนซ้อน แล้วคนที่จะจดทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ตามข้อมูลของ กรมการปกครองอธิบาย ดังนี้

 • ชาย หรือ หญิงมีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ กรณีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทําการสมรสก่อนที่ชายและหญิงมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ได้ โดยการยื่นขออนุญาตจากศาลนั้นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ทั้งนี้เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์สามารถจะทะเบียนสมรสได้ด้วยตัวเอง
 • ชายหรือหญิงไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 
 • ชายหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาหรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาจะทําการสมรสกันไม่ได้
 • ผู้รับบุตรบุญธรรมจะทําการสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้ 
 • ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้ 
 • หญิงที่สามีเสียชีวิตหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทําการสมรสใหม่ ได้ต่อเมื่อสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ 

* คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น

* สมรสกับคู่สมรสเดิม

* มีใบรับรองแพทย์ ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่ามิได้มีครรภ์

* มีคําสั่งของศาลให้สมรสได้

 • ผู้เยาว์จะทําการสมรสต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอํานาจให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย  

จดทะเบียนสมรสต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวอื่นที่ราชการออกให้/หนังสือเดินทาง/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว/หรือเอกสารราชการอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้ ของผู้ร้อง ผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยาน (กรณีเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุล กต.)
 • หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (กรณีบุคคลสัญชาติอื่น ผ่านการรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุล กต.)
 • หนังสือยินยอม (กรณีผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายเฉพาะสำนักทะเบียนที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือฝ่ายหญิงเปลี่ยนคำหน้านาม)
 • พยานบุคคล จำนวน 2 คน (อายุครบ 20 ปีขึ้นไป) ลงลายมือชื่อรับรู้ในเรื่องความสมัครใจยินยอมของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในการจดทะเบียนสมรส

ทั้งนี้ สามารถขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส ?

เมื่อเอกสารครบแล้ว ขั้นตอนสำหรับการจดทะเบียนจะต้องทำอย่างไรบ้างนั้น และมีค่าใช้จ่ายหีือไม่ ไปติดตามกัน

 • การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนเขต สถานทูต/กงสุลไทย ได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
 • นายทะเบียนตรวจสอบคำร้องและหลักฐานแสดงตัวบุคคลของผู้ร้องทั้งสองฝ่าย ผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยาน
 • นายทะเบียนตรวจสอบว่าผู้ร้องทั้งสองฝ่ายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายหรือไม่
 • นายทะเบียนลงรายการในทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3) ให้ครบถ้วนในกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือเรื่องอื่น ให้นายทะเบียนบันทึกไว้ในช่องบันทึก
 • ให้ผู้ร้อง ผู้ให้ความยินยอมหรือทำหนังสือให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยานลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส (คร.2)
 • เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส (คร.2) และในใบสำคัญการสมรส (คร.3)
 • นายทะเบียนมอบใบสำคัญการสมรส (คร.3) ให้แก่คู่สมรสฝ่ายละหนึ่งฉบับ รวมทั้งกล่าวอำนวยพรและแนะนำวิธีปฏิบัติในหน้าที่ระหว่างสามีภริยาตามสมควร

ค่าธรรมเนียม ในการจดทะเบียนสมรส ?

 • การจดทะเบียนสมรสในสำนักทะเบียน ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • แต่หากจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน ฉบับละ 200 บาท โดยให้ผู้ขอจัดพาหนะให้ ถ้าผู้ขอไม่จัดพาหนะให้ ผู้ขอต้องชดใช้ค่าพาหนะให้แก่ "นายทะเบียน" ตามสมควร
 • การคัดสำเนา ฉบับละ 10 บาท

คู่รักหลายคู่ที่ยังไม่จดทะเบียนทันทีหลังแต่งาน เพราะอาจติดภารกิจและเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็น แต่ "การจดทะเบียนสมรส" นั้นมีสิทธิในแง่ทางกฎหมาย ดังนี้

 • ฝ่ายหญิงหรือภรรยามีสิทธิในการใช้ชื่อสกุลของสามี แต่ภรรยาก็สามารถเลือกได้เพราะบางคนอาจยังอยากใช้นามสกุลของตัวเอง
 • มีสิทธิจัดการทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส หรือที่เราเรียกว่า "สินสมรสร่วมกัน"
 • ทำให้ทั้งคู่ต้องอุปการะเลี้ยงดูกันและกัน
 • มีสิทธิ์รับมรดกของคู่สมรสเมื่ออีกฝ่ายเสียชีวิตไปก่อน
 • มีสิทธิ์รับเงินจากทางราชการ หรือนายจ้าง เช่น กรณีที่คู่สมรสตายเพราะปฏิบัติหน้าที่ หรือจากการทำงาน (บำเหน็จตกทอด) หรือ การรับเงินสงเคราะห์บุตรตามกฎหมายแรงงาน
 • มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากผู้ที่ทำให้คู่สมรสของตัวเองเสียชีวิตได้
 • สามารถหึงหวงคู่สมรสของตัวเองได้ตามกฎหมาย และหากพบว่าคู่สมรสมีชู้ ก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้ทั้งจากคู่สมรสและชู้
 • บุตรมีฐานะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถใช้นามสกุลพ่อได้ สมัครเข้าเรียนได้ และรับมรดกจากผู้เป็นพ่อได้ (บุตรเป็นสิทธิตามชอบธรรมตามกฎหมายของแม่)
 • ได้รับการลดหย่อนค่าภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี
 • สามี-ภรรยาที่ทำความผิดระหว่างกัน เช่น สามีขโมยเงินภรรยา ภรรยาบุกเข้าบ้านสามี ผู้ที่ทำผิดไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย
 • การจดทะเบียนสมรสทำให้สามีหรือภรรยาฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ทำร้ายคู่สมรสของตัวเองได้ เช่น หากภรรยาถูกโจรปล้น สามีสามารถฟ้องร้องดำเนินดคีแทนได้

ทั้งนี้ ในเดือนแห่งความรัก ปีนี้ 2567 นอกจากการแสดงความรักต่อกัน ทั้งการมอบดอกไม้ ของขวัญ ออกไปทานอาหารกับคนรัก อีกหนึ่งอย่างที่นิยมทำกันใน คือ การจูงมือคนรักไป "จดทะเบียนสมรส" 

และในแต่ละปี เขตต่างๆ ในกรุงเทพฯ จะมีกิจกรรมวันวาเลนไทน์ โดยมีการจัดให้มีการจดทะเบียนสมรส และปีนี้ ที่ สำนักงานเขตบางรัก เปิดจองคิวออนไลน์จดทะเบียนสมรสใน "วันแห่งความรัก" 14 ก.พ. จำนวน 789 คู่ โดยปีนี้มาในชื่องาน "พรหมลิขิตผูกพัน รักนิรันดร์ ณ บางรัก" (Love Infinity)

เช่นเดียวกับ สำนักงานเขตบางขุนเทียน พร้อมต้อนรับคู่รักทุกคู่ จดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) ภายใต้บรรยากาศสุดโรแมนติก ภายใต้ธีม "SEAson of Love : ฤดูกาลแห่งรัก ณ บางขุนเทียน" นอกจากนี้ยังมีของขวัญที่ระลึก ของชำร่วย ให้ลุ้นรับอีกมายมาย 

ไม่เพียง 2 ที่นี้ที่จัดกิจกรรม ปีนี้ยังมีที่อื่น ๆ ด้วย หากใครสะดวกไปที่ไหน จะได้จูงมือคนรักไปได้เลย และขอให้เดือนแห่งความรัก ปีนี้เป็นปีที่ดีกับทุกคน ให้เจอความรักที่ดี และรักกันยืนยาว 

อ่านข่าวอื่น ๆ

"เมียนมา" บังคับเกณฑ์ทหาร ปิดจุดอ่อนกองทัพ

นาโตจวก "ทรัมป์" ยุรัสเซียถล่มชาตินาโตไม่ทุ่มงบฯ กลาโหม

เปิดโผผู้ท้าชิงตำแหน่ง "ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย" ในศึกเลือกตั้ง 14 ก.พ.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง