โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ขรก.ในพระองค์ "พันตรีหญิง-ร้อยเอกหญิง"

สังคม
22 เม.ย. 67
20:02
14,283
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ขรก.ในพระองค์ "พันตรีหญิง-ร้อยเอกหญิง"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 3 นาย ยศพันตรีหญิง และร้อยเอกหญิง

วันนี้ (22 เม.ย.2567) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ดังนี้

ร้อยเอกหญิง อรลักษณ์ อนุสนธิ์ เป็น พันตรีหญิง
ร้อยโทหญิง นัทธนันท์ อรรถกิจไพบูลย์ เป็น ร้อยเอกหญิง
ร้อยโทหญิง สุฑามาศ แก้วใส เป็น ร้อยเอกหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.2567
ประกาศ ณ วันที่ 22 เม.ย.2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง