"เศรษฐา" แบ่งงาน 6 รองนายกฯ ใครคุมกระทรวงใด?

การเมือง
7 พ.ค. 67
14:31
3,360
Logo Thai PBS
"เศรษฐา" แบ่งงาน 6 รองนายกฯ ใครคุมกระทรวงใด?
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
นายกรัฐมนตรี แบ่งงานและแต่งตั้ง 6 รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทน "ภูมิธรรม-สุริยะ-พิชัย" ตามลำดับ พร้อมแบ่งงาน 3 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ "จักรพงษ์" คุมสำนักงบฯ "จิราพร" คุมสื่อ -"พิชิต" นายด่านหน้ากรองกฎหมาย ก่อนเข้า ครม.

วันนี้ (7 พ.ค.2567) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม. ได้มอบหมายงานให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี รวมถึงกรณีที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ดังนี้

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ โดยมีรักษาการนายกรัฐมนตรีลำดับดังต่อไปนีั

1.นายภูมิธรรม เวชยชัย
2.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
3.นายพิชัย ชุณหวชิร
4.นายอนุทิน ชาญวีรกูล
5.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
6.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

ในระหว่างรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี จะสั่งการใดผู้รักษาราชการแทน จะสั่งการใดที่เกี่ยวกับการบริหาร บริหารงานบุคคล และการอนุมัติเงินงบประมาณ อันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น มาตรา 41 และ 48

อ่านข่าว : ครม.ใหม่เศรษฐา1/1 เข้าทำเนียบวันแรก-ถ่ายภาพหมู่

ด้าน น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างๆ ว่า

นายภูมิธรรม เวชยชัย กำกับดูแลกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กำกับดูแล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

นายพิชัย ชุณหวชิร กำกับดูแลกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงบประมาณ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กำกับดูแลกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กำกับดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค กำกับดูแลกระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นั้น

นายจักรพงษ์ แสงมณี ได้รับมอบหมายให้ดูแลสำนักงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานรัฐบาลพัฒนาดิจิทัล

นายพิชิต ชื่นบาน กำกับดูแลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

น.ส.จิราพร สินธุไพร กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) กองทุนหมู่บ้าน

ตั้ง "พิชิต" นายด่านหน้ากรองกฎหมาย

นายชัย วัชรรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึง การมอบหมายงานให้กับ รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรี และกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ เป็นกรณีที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ โดยเมื่อ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ สลค. ให้นายพิชิตเป็นคนตรวจร่าง ว่ามีความถูกต้องตามที่พิจารณาหรือไม่

ขณะเดียวกันยังมอบหมายให้นายพิชิต พิจารณา กลั่นกรองเรื่อง ก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย เกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลปกครอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกฟ้องในคดีปกครอง ก่อนที่จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนาม รวมถึงคดีในศาลรัฐธรรมนูญ ที่คณะรัฐมนตรีถูกร้อง รวมถึงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติทั้งหลาย หากจะเสนอให้นายกฯรัฐมนตรีพิจารณา ต้องผ่านการกลั่นกรองของนายพิชิตก่อน

อ่านข่าว :

"มาริษ" ชี้ "ทักษิณ" คุยเมียนมาไม่โยงรัฐบาล อุบ "ยิ่งลักษณ์" ประสานกลับไทย

#SAVE ผู้ว่าแบงก์ชาติ สัญญาณเตือนอย่าล้ำเส้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง