"วันไหว้ครู" ศิษย์แสดงความเคารพ สำนึก พระคุณบูรพคณาจารย์

ไลฟ์สไตล์
5 มิ.ย. 67
17:21
10,518
Logo Thai PBS
"วันไหว้ครู" ศิษย์แสดงความเคารพ สำนึก พระคุณบูรพคณาจารย์
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน มิ.ย.ถูกกำหนดให้เป็น "วันไหว้ครู" วันที่นักเรียน นักศึกษา และศิษย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แสดงความเคารพและสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ สำหรับปีนี้ วันไหว้ครูตรงกับวันที่ 13 มิ.ย.2567

"ครู" มาจากคำว่า "ครุ" (คะ-รุ) ซึ่งแปลว่าหนัก หมายถึงภาระหน้าที่อันหนักอึ้งที่ต้องค้นคว้าหาความรู้ถ่ายทอดแก่ศิษย์ ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคน ๆ หนึ่งจะเติบโตมีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด

พ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน ครูคนแรก ของเด็ก ๆ แล้ว การจะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ครู เพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาคหน้าด้วย

ความสำคัญของ "วันไหว้ครู"

เป็นวันที่นักเรียน ศิษย์ได้แสดงความเคารพและขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้และเป็นผู้นำทางชีวิต ถือว่าเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ นอกจากนั้น ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี วันไหว้ครูเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานในประเทศไทย ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์ และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา

พิธีการ "วันไหว้ครู"

 1. การจัดโต๊ะบูชาครู
 2. การไหว้ครู
 3. การกล่าวคำปฏิญาณตน
 4. กิจกรรมพิเศษ

ความหมาย "พานไหว้ครู"

 1. ดอกมะเขือ สัญลักษณ์ของความมีความรู้ที่ลึกซึ้ง มะเขือนั้นจะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึงนักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง และดอกงอกงามได้อย่างรวดเร็ว
 2. ดอกเข็ม สัญลักษณ์ของปัญญาเฉียบแหลมและความเฉลียวฉลาด เหมือนชื่อของดอกเข็ม
 3. ข้าวตอก สัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตและความเพียรพยายาม ความรู้ที่แตกฉาน เพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว เหมือนลักษณะของข้าวสาร เปรียบได้กับการที่ครูเคี่ยวเข็ญ อบรมสั่งสอนนักเรียน วิชาความรู้ของนักเรียนเหล่านั้นจะ "แตก" ฉานสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้
 4. หญ้าแพรก สัญลักษณ์ของความอ่อนน้อมถ่อมตน และความอดทน หญ้าแพรก เป็นหญ้าที่เติบโตเร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำสอนของครูบาอาจารย์ เมื่อนักเรียนได้รับการสั่งสอนก็พร้อมจะเรียนรู้ เหมือนดังหญ้าแพรกที่แม้บางครั้งจะเหี่ยวเฉาไป แต่เมื่อใดที่ได้รับน้ำก็พร้อมจะเติบโตทันที

บทสวดมนต์ไหว้พระก่อนไหว้ครู

พิธีไหว้ครู เมื่อพิธีกร หรือ ครู อาจารย์กล่าวนำ นักเรียนว่าตาม

อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควา พุทัง ภควันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภควตา ธัมโม ธัมมัง นมัสสามิ (กราบ)
สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ สังฆัง นมามิ (กราบ)

คำไหว้ครู

(นำ) ปาเจราจริยา โหนติ (รับพร้อมกัน) คุณุตตรานุสาสกา (สวดทำนองสรภัญญะ)

(นำ) - ข้าขอประณตน้อมสักการ (รับ) บูรพคณาจารย์ ผู้กอปรประโยชน์ศึกษา ท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบัน ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ชาติ และประเทศไทย เทอญฯ

(นำสรุป) ปัญญาวุฑฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

แปลว่า ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีวิชาความรู้ ได้ให้โอวาทตักเตือนด้วยเมตตาธรรม ข้าพเจ้าขอกราบไหว้คุณครูอาจารย์เหล่านั้นด้วยความเคารพ

วันไหว้ครูเป็นวันที่มีความสำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งในวัฒนธรรมไทย เป็นวันที่นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่ครูได้แสดงถึงความรักและความห่วงใยต่อลูกศิษย์ของตนเอง ถือเป็นวันที่สร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความเคารพซึ่งกันและกันในสังคมการศึกษา

วันครู VS วันไหว้ครู

ใน 1 ปีมีวันสำคัญเกี่ยวข้องกับ "ครู" อยู่ 2 วัน คือวันครู และ วันไหว้ครู ซึ่งทั้ง 2 วันนี้มีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของวันที่ ความหมาย รวมถึงเป็นวันหยุดในบางกรณีของบางโรงเรียน

 • วันครูคือ วันที่ 16 ม.ค. ของทุกปี ส่วนวันไหว้ครู คือวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน มิ.ย.
 • ดอกไม้ประจำวันครูคือ ดอกกล้วยไม้ ส่วนวันไหว้ครูคือพานดอกไม้
 • วันครู ถูกกำหนดโดยรัฐบาลตั้งแต่สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ส่วนวันไหว้ครูเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์
 • วันครูไม่เป็นวันหยุด แต่บางโรงเรียนอาจกำหนดให้เป็นวันหยุดได้เอง ส่วนวันไหว้ครูไม่ใช่วันหยุด
 • กิจกรรมในวันครู จะเป็นงานลักษณะรำลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ส่วนวันไหว้ครูจะมีกิจกรรมแสดงความเคารพต่อคุณครูจากนักเรียน

อ่านข่าวอื่น :

“วราวุธ” ระบุไม่ใช่นักจิตวิทยา จะสรุปเด็กเชื่อมจิต “ปกติ-ไม่ปกติ” ไม่ได้

"พ่อแม่" พิมพ์เขียวพฤติกรรมส่งต่อ "ลูก" นักเลียนแบบระดับโลก

ส่อง "คุกบางขวาง" เรือนจำความมั่นคงสูง ขัง "แป้ง นาโหนด"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง