เปิดข้อกฎหมาย กกต.ประกาศรับรอง สว.ก่อนได้ สอยทีหลัง

การเมือง
10 ก.ค. 67
13:46
1,629
Logo Thai PBS
เปิดข้อกฎหมาย กกต.ประกาศรับรอง สว.ก่อนได้ สอยทีหลัง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เปิดข้อกฎหมาย กกต.ประกาศรับรอง สว.ก่อนได้ สอยทีหลัง และกรณีการเลื่อนบัญชีสำรอง หากใน 10 ลำดับแรกถูกลบชื่อก่อนประกาศ โดยมีกฎหมายและระเบียบกำหนดรับรองไว้

วันนี้ (10 ก.ค.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประกาศรับรองผลการเลือก สว.ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ปี 2561 กำหนด ให้ประกาศผล 200 คน และบัญชีสำรอง 100 คน ตามมาตรา 42 ที่กำหนดว่าเมื่อ กกต. ได้รับรายงาน การนับคะแนน ผลการเลือกระดับประเทศแล้ว ให้รอไว้ไม่น้อย 5 วัน เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถ้าหากเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา

อ่านข่าว : เปิดรายชื่อ 200 สว. "สมชาย" ตกรอบ "ศรีวราห์-ทนายตั้ม" ติดสำรอง

โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มตั้งแต่ลำดับที่ 1-10 เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มนั้น รวม 20 กลุ่มสาขาอาชีพ และผู้ที่ได้รับคะแนนลำดับที่ 11-15 ของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสำรองและแจ้งให้สำนักงานเลขาวุฒิสภารับทราบ

และมาตรา 62 เมื่อ กกต. ประกาศผลการเลือกตามมาตรา 42 วรรคสองแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือก หรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลนั้น อันทำให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น

เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาพิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษา ว่าผู้นั้นไม่ได้กระทำความผิด เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าผู้นั้นกระทำความผิดให้สมาชิกภาพของ สว. ผู้นำสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่

โดยให้นำความวรรคหนึ่งมาบังคับแก่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอยู่ในบัญชีสำรองด้วย และเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าผู้นั้นกระทำความผิดให้ กกต. สั่งลบรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีสำรองและให้นำมาตรา 46 วรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลม

อ่านข่าว : "เจษฎ์" ชี้ ให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ สว.ชุดใหม่

ซึ่งมาตรา 46 กำหนดให้ กกต. สั่งลบรายชื่อของบุคคลออกจากบัญชีสำรอง เมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 13 หรือมีลักษณะลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในบัญชีสำรองกลุ่มใดกระทำการใดหรือรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระทำใดของบุคคล อันทำให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาตามมาตรามาตรา 63 วรรคสาม

นอกจากนี้ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ฉบับที่ 3 ข้อ 154/1 กำหนดว่าภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุทำให้ผู้ที่ได้รับคะแนนคะแนนสูงสุดในลำดับที่ 1-10 คนใดในกลุ่มใด ไม่สามารถเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น สว. ได้เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ หรือตาย หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้เลื่อนบุคคลที่ได้รับคะแนนอยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น สว. ให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนอยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นมีจำนวนเท่าที่เหลืออยู่

อ่านข่าว :

สว.เก่าขู่เจอ “รัฐประหาร” สกัด สว.ใหม่ค้านตั้ง กมธ.สอบ

กกต.ลุยตรวจเอกสารสมัคร สว. กว่า 40,000 คน แจ้งข้อมูลเท็จหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง