"ประยุทธ์" สั่งประเมินข้าราชการระดับสูง เปิด 50 ตำแหน่งชั่วคราว รับแต่งตั้ง-โยกย้าย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ประยุทธ์" สั่งประเมินข้าราชการระดับสูง เปิด 50 ตำแหน่งชั่วคราว รับแต่งตั้ง-โยกย้าย

การเมือง
1 ก.พ. 59
22:35
513
Logo Thai PBS
"ประยุทธ์" สั่งประเมินข้าราชการระดับสูง เปิด 50 ตำแหน่งชั่วคราว รับแต่งตั้ง-โยกย้าย
วันนี้ (1 ก.พ.2559) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 ให้ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของส่วนราชการและข้าราชการพลเรือน รายงานผลเดือนเมษายนและกันยายน เปิด 50 อัตราในสำนักงาน ก.พ.รองรับข้าราชการที่ถูกโยกย้าย

คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้า คสช. อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ให้กำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดิน โดยให้มีการประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือน

คำสั่งฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

-ผู้รับการประเมิน ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรมและกระทรวง ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง
-ผู้ประเมิน ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รองนายกฯ หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทีได้รับมอบหมาย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง, เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินส่วนราชการระดับกรมและกระทรวง) และเลขาธิการ กพ. (ประเมินข้าราชการ)
-ให้รองนายกฯ รายงานผลการประเมินต่อนายกฯ ในเดือนเมษายนและกันยายน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบหรือลงโทษ
-เพิ่มอัตรากำลังในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 50 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนที่ถูกแต่งตั้งหรือโอนย้ายมาไม่ว่าข้าราชการผู้นั้นจะมีความผิดหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือไม่ก็ตาม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง