ก.ล.ต. กล่าวโทษ "ฉาย บุนนาค กับพวก" รวม 15 คนต่อดีเอสไอ เหตุสร้างราคาหลักทรัพย์ 12 หลักทรัพย์

เศรษฐกิจ
9 พ.ค. 55
10:33
5
Logo Thai PBS
ก.ล.ต. กล่าวโทษ "ฉาย บุนนาค กับพวก" รวม 15 คนต่อดีเอสไอ เหตุสร้างราคาหลักทรัพย์ 12 หลักทรัพย์

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ก.ล.ต. กล่าวโทษนายฉาย บุนนาค กับพวกรวม 15 ราย ได้แก่ นายปฐมัน บูรณะสิน นายสุพิชยะ ฉายเหมือนวงศ์ นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี นางสาวมัณฑิกา ขุนโหร นายอภินันทกานต์ พงศ์สถาบดี นายมีศักดิ์ มากบำรุง นางสาวศิริญา ดำรงวิถีธรรม นางสาวชนาธิป ตันติพูนธรรม นายทรี บุญปราศภัย นายเล็ก ทันใจ นายปัณณฑัต กล่อมสมร นายพาวิตต์นาถะพินธุ นายเทพฤทธิ์ สีหิสราภิสิทธิ์ และนายไท บุญปราศภัย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 กรณีเป็นผู้สั่งการและผู้สนับสนุนในการสร้างราคาหลักทรัพย์จำนวน 12 หลักทรัพย์ ระหว่างปี 2551-2553 

 
ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าพบสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติจำนวน 12 หลักทรัพย์ จึงได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมและพบพยานหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่า นายฉายและพวกได้สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลต่างๆ จำนวนมาก โดยมีพฤติกรรมอำพรางในลักษณะการเข้าไปส่งคำสั่งซื้อขายในปริมาณมากหลายระดับราคา มีการครองbid และ offer ผลักดันราคา จับคู่ซื้อขายกันเองภายในกลุ่ม กระตุ้นการซื้อขายด้วยการทยอยส่งคำสั่งซื้อหรือเคาะซื้อด้วยจำนวนย่อย ๆ ที่ระดับราคาเดียวกัน หลายรายการ ตลอดจนพยุงราคาหลักทรัพย์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าหลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายกันมากหรือราคาเปลี่ยนแปลงไปโดยมีพฤติกรรมการซื้อขายในลักษณะต่อเนื่อง ส่งผลให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาดเพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น โดยการกระทำของนายฉายเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243(1) (2) และมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ส่วนบุคคลอื่นที่เป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนการสร้างราคาเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243(1) (2) และมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 หรือ 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
 
จากพยานหลักฐานพบว่า ในช่วงระหว่างปี 2551 - 2553 นายฉายได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีของตนเองและบัญชีของบุคคลต่าง ๆอันเข้าข่ายการสร้างราคาหลักทรัพย์รวม 12 หลักทรัพย์