"ดุสิตโพล" เผย ปชช.กว่า 53.70 % สนับสนุนรายงานของ คอป. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ดุสิตโพล" เผย ปชช.กว่า 53.70 % สนับสนุนรายงานของ คอป.

การเมือง
23 ก.ย. 55
05:35
15
Logo Thai PBS
"ดุสิตโพล" เผย ปชช.กว่า 53.70 % สนับสนุนรายงานของ คอป.

สวนดุสิตโพล ระบุว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 53.70 เห็นด้วยกับการเสนอรายงานของ คอป. และ กว่าร้อยละ 42.74 เชื่อว่า ค่อนข้างเป็นไปได้หากแต่ละฝ่ายนำข้อมูลข้อเสนอแนะจากรายงานไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะจ้องจับผิด หรือ เอามาหักล้างกัน ฯลฯ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพ ฯ และ ปริมณฑลที่สนใจติดตามข่าวรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป.จำนวน 1,084 คน ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ย.ที่ผ่านมา

โดยเมื่อถามถึงความคิดประชาชนเห็นด้วยกับรายงานสรุป ของ คอป.หรือไม่ ประชาชนกว่าร้อยละ 53.70 เห็นด้วยเพราะเป็นรายงานที่ใช้เวลาในการศึกษานานพอสมควรมีการชี้แจงอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ การรวบรวม ข้อมูลพยานหลักฐาน ,คณะทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญ และ เป็นที่ยอมรับ ,เป็นรายงานที่มุ่งหวังสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น ฯลฯ แต่กว่าร้อยละ 46.30 ไม่เห็นด้วย เพราะ ในรายงานยังมีหลายประเด็นที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิต ,จุดยืนและความเป็นกลางของคอป.ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม ฯลฯ

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าจากรายงาน คอป. สามารถจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความปรองดองแห่งชาติในแง่ของการปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด ประชาชนกว่าร้อยละ 42.74 เชื่อค่อนข้างเป็นไปได้ เพราะ หากแต่ละฝ่ายนำข้อมูลข้อเสนอแนะจากรายงานไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะจ้องจับผิดหรือเอามาหักล้างกัน ฯลฯ ส่วนร้อยละ 25.94% มองว่า เป็นไปไม่ได้ เพราะ แค่รายงานฉบับนี้คงไม่สามารถนำไปสู่ความปรองดองได้ ความแตกแยกของคนในชาติเป็นปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึก หลายคนเห็นว่า รายงานฉบับนี้อาจกลายเป็นชนวนเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขึ้นมาอีกครั้ง ฯลฯ และมองว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ กว่าร้อยละ 22.07 เพราะ มีหลายฝ่ายที่ไม่ยอมรับกับรายงานฉบับนี้ อีกทั้งทาง คอป.เองก็ถูกเพ่งเล็งเรื่องความเป็นกลาง  ฯลฯ ขณะที่ประชาชนมองว่า เป็นไปได้มาก แค่ 9.25 เพราะ ทุกคนต่างอยากเห็นความปรองดองเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเร็ว เป็นเรื่องที่กระตุ้นให้คนในสังคมมีความหวังอีกครั้ง ฯลฯ
                                      
จากรายงาน คอป. ที่สรุปออกมาประชาชนเห็นว่า “ความปรองดองแห่งชาติ” จะเกิดขึ้นได้ ถ้าแต่ละส่วนดำเนินการ "รัฐบาล" ควรดำเนินการ อันดับ 1 ศึกษารายละเอียดและข้อเสนอแนะของ คอป.อย่างละเอียดและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ประชาชนกว่าร้อยละ 54.21 ที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ อันดับ 2 การเปิดกว้างรับฟังกระแสวิพากษ์วิจารณ์รายงานของ คอป. จากทุกภาคส่วน กว่าร้อยละ 25.97 ที่สนับสนุนแนวคิดนี้ และ อันดับ 3 หากมีผู้ไม่หวังดีนำรายงานของ คอป. มาใช้เพื่อหวังทำลาย หรื อสร้างความขัดแย้งแตกแยก ควรจะดำเนินการแก้ไขทันที กว่าร้อยละ 19.82ที่เห็นด้วย

“ฝ่ายค้าน” ควรดำเนินการ  ดังนี้คือ อันดับ 1 ควรให้ความร่วมมือกับรัฐบาลตามการปฏิบัติงานที่ คอป. เสนอให้รัฐบาลดำเนินการประชาชนกว่า ร้อยละ 44.78 ที่สนับสนุนแนวทางดังกล่าว อันดับ 2ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะงานที่รับมาจากข้อเสนอของ คอป.กว่าร้อยละ 38.53 ที่หนุนแนวคิดนี้ และ อันดับ 3 ไม่ควรค้านทุกเรื่องเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเพิ่ม กว่าร้อยละ 16.69 ที่เห็นด้วย

และ “ประชาชน”  ควรปฏิบัติ ดังนี้คืออันดับ 1 ประชาชนกว่าร้อยละ 48.34 มองว่า การรับฟังอย่างมีสติโดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์รายงานสรุปของ คอป.ว่า มีส่วนใดที่ประชาชนสามารถที่จะดำเนินการได้ก็ควรให้การสนับสนุน อันดับ 2 ในส่วนของข้อเสนอของ คอป.ที่เกี่ยวพันกับประชาชน กลุ่ม หมู่หรืออาชีพใดก็ตามควรดำเนินการในบทบาทหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดกว่าร้อยละ 39.21 ที่สนับสนุนแนวคิดนี้และอันดับ 3 ให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ คอป.เพื่อให้เกิดผลการปรองดองที่เป็นรูปธรรม ประชาชนกว่า 12.45 ที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว