สภาพัฒนาการเมืองประกาศเดินหน้า "ปรองดอง"

การเมือง
30 ม.ค. 56
06:27
39
Logo Thai PBS
สภาพัฒนาการเมืองประกาศเดินหน้า "ปรองดอง"

สภาพัฒนาการเมืองประกาศในวันสถาปนาครบรอบ 5 ปีพร้อมเป็นศูนย์กลางในการศึกษาประสานความร่วมมือแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง โดยศาสตราจารย์ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ ระบุ "เตรียมเปิดเวทีสานเสวนารับฟังความเห็นจากประชาชน เพื่อเดินหน้าปฏิรูปการเมืองเชิงคุณภาพ"

หลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญในโอกาสวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมืองครบรอบ 5 ปี ศ.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ ให้สัมภาษณ์ว่า เตรียมเดินหน้าปฏิรูปการเมืองเชิงคุณภาพ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการนำเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยวิธีการคู่ขนาน ทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน ซึ่งหมายถึงการเปิดเสวนาทุกระดับ ทั้งฝ่ายการเมือง ผู้นำทางสังคมและประชาชน โดยการให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกัน

ประธานสภาพัฒนาการเมืองเชื่อว่าแนวทางการรวบรวมข้อมูลการศึกษาการปฏิรูปการเมืองเชิงคุณภาพจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งจะต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองที่วางไว้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ทั้งนี้ ศ.ธีรภัทร เข้ารับตำแหน่ง ประธานสภาพัฒนาการเมือง เมื่อ 2 เดือนก่อน หลังนายสุจิต บุญบงการ ที่หมดวาระดำรงตำแหน่งไป