รณรงค์ทวงสิทธิ มาตรา 61 คุ้มครองผู้บริโภค ใช้วิธี"ปั่นจักรยาน"ขอคืน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รณรงค์ทวงสิทธิ มาตรา 61 คุ้มครองผู้บริโภค ใช้วิธี"ปั่นจักรยาน"ขอคืน

สังคม
30 ม.ค. 56
10:18
80
Logo Thai PBS
รณรงค์ทวงสิทธิ มาตรา 61 คุ้มครองผู้บริโภค ใช้วิธี"ปั่นจักรยาน"ขอคืน

เครือข่ายรณรงค์มาตรา 61 องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จัดรณรงค์ ”ปั่นจักรยานทวงสิทธิของคุณคืนมาด้วยมาตรา 61”หลังร่างกฎหมายนี้ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการร่วมสองสภาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2556 ที่ผ่านมา ทางเครือข่าย ฯ คาดว่ากฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในเร็ว ๆ นี้

 นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวถึงกฎหมายฉบับนี้ว่า เป็นกลไกใหม่ที่เป็นความหวังของผู้บริโภคที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับ การคุ้มครองมากขึ้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการทำกฎหมาย ว่า จะเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค หรืออาจจะตกไปเพราะไม่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองสภาและหากเป็นแบบนั้นก็ ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งเรื่องนี้ใหม่ 

 
หากสองสภา เห็นชอบ(รับ)กฎหมาย ฉบับนี้ นายกรัฐมนตรีก็นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธย และประกาศได้เลย ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบกฎหมายฉบับนี้ก็ตกไป แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแต่วุฒิสภาไม่เห็นชอบ วุฒิสภาจะต้องดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติคืนให้สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร สามารถนำร่างกฎหมายองค์การอิสระนี้ ขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน และถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้ง หมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนฯ ให้ถือว่าร่าง พ.ร.บ.ได้รับความเห็นชอบ 
 
ซึ่งในการมาทำกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ในวันนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้รู้จักมาตรา 61 องค์การ อิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและรับทราบประโยชน์ที่จะได้รับจากการมี กฎหมายฉบับนี้ และขอให้ผู้บริโภคช่วยทำความเข้าใจต่อ ส.ส. และ ส.ว. ที่ท่านรู้จักให้สนับสนุนกฎหมายฉบับดังกล่าว 
 
ทางนางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ได้กล่าวถึงว่า ตนเองและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศได้เฝ้ารอกฎหมายฉบับนี้มาเป็นเวลา กว่า 15 ปี กฎหมาย ฉบับนี้ก็ยังไม่คลอดออกมา เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจึงได้ร่วมกันรณรงค์ในจังหวัดต่าง ๆ เช่น การจัดทำรถแห่ สปอตวิทยุ เสียงตามสาย การเข้าพบนักการเมืองที่เป็นผู้หลัก ผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อให้สนับสนุนกฎหมาย รวมถึงการรวบรวมทำรายชื่อประชาชนที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ ไปยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 6 ก.พ. 2556 ต่อ ไป สุดท้ายหวังเรื่องนี้ว่า เมื่อรัฐบาลได้ตัดสินใจเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้แล้ว... ก็ขอให้เดินให้สุดทาง เพราะเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่รัฐบาลนี้ฝากไว้กับประชาชน” 
 
เชิญชวนผู้บริโภค “ปั่นจักรยานทวงสิทธิของคุณคืนมาด้วยมาตรา 61” 
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00 น. ณ สวนรถไฟ และครั้งที่ 3 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ไปอาคารรัฐสภา 
 
นอกจากนี้หากผู้บริโภคที่ไม่สามารถมาร่วมปั่นจักรยานด้วยตนเอง ร่วมกิจกรรมลงชื่อสนับสนุนกฎหมายและถ่ายรูปปั่นจักรยานสนับสนุนเรื่องนี้ทาง Facebook มาตรา 61องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค