เครือข่ายภาคประชาชนร้อง สคบ.ตั้งองค์กรอิสระ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

สังคม
15 มี.ค. 56
06:25
92
Logo Thai PBS
เครือข่ายภาคประชาชนร้อง สคบ.ตั้งองค์กรอิสระ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

วันนี้เป็นวันคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสากล โดยภาคประชาชนเรียกร้องให้ สคบ.รับรองสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติม 3 ข้อ จากปัจจุบันที่มีจำนวน 4 ข้อ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิการคุ้มครองทัดเทียมในระดับสากล

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาสังคม ภาควิชาการและภาคราชการ ร่วมประชุมวิชาการการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 3 เรื่อง "สานพลัง สามพลัง เพื่อผู้บริโภค สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" เพื่อเร่งผลักให้มีองค์การอิสระ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 61 ในวันสิทธิผู้บริโภคสากล และร่วมทบทวนแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากผู้บริโภคทั่วประเทศ เช่น การถูกหลอกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าขายตรง หรือถูกหลอกให้ซื้อสินค้าที่มีมูลค่าความเสียหายสูง

โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นว่า ประเทศไทยมีความอ่อนแอเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคมาก ในประเทศอาเซียนที่มีการเรียกคืนสินค้าอันตราย หรือสินค้าที่ไม่ปลอดภัย แต่ประเทศไทยไม่มีการรายงานหรือจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง จึงเห็นว่ารัฐบาลควรเร่งกำหนดนโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในประชาคมอาเซียน โดยกำหนดให้เมื่อประเทศหนึ่ง ห้ามใช้สินค้าใด จะต้องห้ามใช้ในทุกประเทศของอาเซียน จึงจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลและรัฐสภา ผลักดันองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ออกมามีผลบังคับใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคให้รู้ทันกลุ่มมิจฉาชีพ และเอาตัวรอดจากการถูกเอาเปรียบเพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

ขณะเดียวกันภาคประชาสังคมและนักวิชาการ ได้เรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มสิทธิที่ยังไม่ได้รับรองอีก 3 ข้อ ได้แก่ สิทธิการเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน, สิทธิการบริโภคศึกษา และสิทธิที่จะดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย จากปัจจุบันที่ได้รับรองไปแล้ว 4 ข้อ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ, สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร ทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ, สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการและมีการเพิ่มในเรื่องสิทธิในการได้รับความเป็นธรรมในสัญญา และสุดท้ายสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย เพื่อให้กับผู้บริโภคที่ครบถ้วนและทัดเทียมสากล

 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ