วัดบวรฯเตรียมความพร้อมสถานที่ เพื่อรอรับพระศพพระสังฆราชฯ

สังคม
25 ต.ค. 56
03:17
73
Logo Thai PBS
วัดบวรฯเตรียมความพร้อมสถานที่ เพื่อรอรับพระศพพระสังฆราชฯ

วัดบวรนิเวศวิหารเตรียมความพร้อมสถานที่ เพื่อรอรับพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยจะเปิดให้พระเถระ พระสงฆ์ และประชาชน ได้ร่วมกราบพระศพในช่วงบ่ายวันนี้ (25 ต.ค.)

ทางสำนักพระราชวังและทางวัดบวรนิเวศวิหาร ทั้งพระเถระและฆราวาส ที่เป็นคณะผู้จัดงานได้ร่วมจัดเตรียมสถานที่ในบริเวณตำหนักเพ็ชร เพื่อเป็นสถานที่ที่จะถวายน้ำสรง จากพระเถระและประชาชน โดยทางวัดระบุว่า ในช่วงบ่ายหลังจากที่พระศพเคลื่อนมาที่ตำหนักเพ็ชร การถวายน้ำสรงจะมี 2 ส่วน คือ พระเถระจะถวายน้ำสรงที่บริเวณนี้

พระตำหนักเพชร รัชกาลที่ 6 ทรงสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นท้องพระโรง สำหรับรับแขกถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสพระองค์ที่ 3 ของวัดบวรนิเวศวิหาร และเคยใช้เป็นสถานที่ประชุมมหาเถระสมาคม รวมถึงสมเด็จพระสังฆราชฯก็ใช้สถานที่นี้ เป็นองค์ประธานที่ประชุมมหาเถระสมาคม พระตำหนักเพชรจะใช้ในงานบำเพ็ญกุศล และงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆ และนอกจากนี้ ก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่มาขอเข้าชม ซึ่งทางวัดก็ได้เก็บสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางวัด ให้ประชาชนได้ศึกษา และพระตำหนักเพ็ชรแห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่สำคัญ ที่จะเป็นที่ประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระสังฆราชฯในช่วงบ่ายวันนี้

<"">
<"">

สำหรับวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงจำพรรษาที่วัดนี้ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2476 ตั้งแต่พระองค์ยังเป็นสามเณร และจำพรรษาที่วัดนี้เป็นเวลากว่า 80 พรรษา