มติ ครม.แต่งตั้ง "กรรมการ-ขรก." หลายกระทรวง- "นิชา"นั่งรองเลขาธิการนายกฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มติ ครม.แต่งตั้ง "กรรมการ-ขรก." หลายกระทรวง- "นิชา"นั่งรองเลขาธิการนายกฯ

การเมือง
24 ก.พ. 59
11:34
1,244
Logo Thai PBS
มติ ครม.แต่งตั้ง "กรรมการ-ขรก." หลายกระทรวง- "นิชา"นั่งรองเลขาธิการนายกฯ
ครม.แต่งตั้ง นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ภรรยาพล.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม อดีตรองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.21 รอ.) ที่เสียชีวิตระหว่างเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแยกคอกวัว ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภรรยาพล.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม อดีตรองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.21 รอ.) ที่เสียชีวิตระหว่างเหตุการรณ์ความไม่สงบบริเวณแยกคอกวัว ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดใหม่ จำนวน 10 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นชุดเดิมได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้ 1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านการคลัง) 2. นายอภิชาต ชินวรรโณ กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านเศรษฐศาสตร์) 3. นายชวน ศิรินันท์พร กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านกฎหมาย) 4. นายปรเมธี วิมลศิริ กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านเศรษฐศาสตร์และการคลัง) 5. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านวิทยาศาสตร์) 6. พลเอก วลิต โรจนภักดี กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านวิทยาศาสตร์) 7. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านวิศวกรรมศาสตร์) 8. นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านกฎหมาย) 9. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านการบริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์) 10. นายจุมพล ริมสาคร กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านการคลังและกฎหมาย [ผู้แทนกระทรวงการคลัง])

ทั้งนี้ บุคคลในลำดับที่ 1-4,6-7 และ 10 เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (คณะกรรมการ ธ.ก.ส.) จำนวน 13 คน แทนรองประธานกรรมการและการกรรมอื่นชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งสามปี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้ 1. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองประธานกรรมการ 2. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กรรมการอื่น 3. นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กค.) กรรมการอื่น 4. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการอื่น 5. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กรรมการอื่น 6. นางฤชุกร สิริโยธิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กรรมการอื่น 7. นายสมคิด พรหมเจริญ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น กรรมการอื่น 8. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการอื่น 9. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการอื่น 10. นางปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการอื่น 11. นายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการอื่น 12. นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการอื่น 13. นายวัฒนา ธรรมศิริ กรรมการอื่น ทั้งนี้ บุคคลในลำดับที่ 2, 4, 8 และ 10 เป็นบุคคลอยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคมนาคม (คค.) เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 4 คน ตามนัยมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 ดังนี้ 1. นายสนิท พรหมวงษ์ กรรมการอื่น 2. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการอื่น 3. รองศาสตราจารย์ คณิต วัฒนวิเชียร กรรมการอื่น 4. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไปโดย จะอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว (จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560)

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จำนวน 5 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระสามปีแล้ว ดังนี้ 1. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 2. นาวาอากาศเอก ธนากร พีระพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายจุฬา สุขมานพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายไกร ตั้งสง่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ยกเว้น นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการเป็นต้นไป แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ครม.มีมติอนุมัติตามที่พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เสนอ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) จำนวน 6 คน แทนชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้ 1. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ (ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการท่องเที่ยว) 2. นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและการท่องเที่ยว) 3. นายสหวัฒน์ แน่นหนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหาร) 4. นายธวัชชัย อรัญญิก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการท่องเที่ยว) 5. นายขจร วีระใจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหาร) 6. นายพชร อนันตศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหาร) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ครม.มีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอุซเบกิสถานมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายอิสลาม เบกเมอซาเยฟ (Mr. Islam Bekmirzaev) ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย สืบแทนนายซาอิดราฮิม อิครามอฟ (Mr. Saidrakhim Ikramov) ซึ่งครบวาระประจำการ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ


ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นายฟรานซิส คาร์โบราโร (Francis Carbonaro) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำสาธารณรัฐมอลตา สืบแทน นายวิลเลี่ยม เอช คาร์โบนาโร (William H. Carbonaro) ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากชราภาพ

ครม.มติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. น.ส.วรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ2. นางธิดา จงก้องเกียรติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง


ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2559 ดังนี้ 1. นายมนัสพาสน์ ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประธานกรรมการ 2. อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หรือผู้แทน กรรมการ 3. อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือผู้แทน กรรมการ 4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 6. ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการ 7. นายกสมาคมฟุลไบรท์ไทย กรรมการ

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนนายสมพร ใช้บางยาง ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอการแต่งตั้ง นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แทนนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 26 สิงหาคมนี้

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นางสาวรัชนีกร สรสิริ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) แทนนายชาติชาย สุทธิกลม ที่ลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นายอธิคม อินทุภูติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ป.ง.) จำนวน 6 คน โดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่ง ตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ดังนี้ 1. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ 2. รองศาสตราจารย์สังศิต พิริยะรังสรรค์ 3. ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต 4. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช 5. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 6. นายสุทธิพล ทวีชัยการ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ สนช. ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง