ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "ฉัตรชัย ศิริไล" เป็นกรรมการผู้จัดการ ธอส. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "ฉัตรชัย ศิริไล" เป็นกรรมการผู้จัดการ ธอส.

เศรษฐกิจ
26 เม.ย. 59
21:47
1,652
Logo Thai PBS
ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "ฉัตรชัย ศิริไล" เป็นกรรมการผู้จัดการ ธอส.
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริไล เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และให้ลาออกจากการเป็นพนักงานก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย

วันนี้ (26 เม.ย.2559) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริไล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลบังคับใช้เป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้นายฉัตรชัย ศิริไล ลาออกจากการเป็นพนักงานก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงื่อนไขการจ้างตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แล้ว

สำหรับประวัติส่วนตัวจากฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นายฉัตรชัย ศิริไล อายุ 45 ปี

การศึกษา
ปริญญาโท (Master of Computer Science) จาก Syracuse University, New York, USA นักเรียนทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1
ปริญญาตรี (สถิติศาสตรบัณฑิต) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร
ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การตลาด

การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
International Housing Finance Program : Wharton School , University of Pennsylvania
โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง : เคมบริดจ์ – ธรรมศาสตร์
Pacific Rim Bankers Program : University of Washington , USA
Senior Executive Program (SEP) : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 7
หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง และหลักสูตรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 6
หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.) รุ่นที่ 19

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านบริหารความเสี่ยง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (โดยการมอบหมายของธนาคารอาคารสงเคราะห์)
Executive Committee of the International Union for Housing Finance

ข่าวที่เกี่ยวข้อง