ไทยพีบีเอสเลือก "สุรพงษ์ กองจันทึก" เป็นกรรมการนโยบายคนใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอสเลือก "สุรพงษ์ กองจันทึก" เป็นกรรมการนโยบายคนใหม่

สังคม
11 ส.ค. 59
07:42
617
Logo Thai PBS
ไทยพีบีเอสเลือก "สุรพงษ์ กองจันทึก" เป็นกรรมการนโยบายคนใหม่
นายสุรพงษ์ กองจันทึก นักสิทธิมนุษยชนและนักกฎหมายได้รับเลือกให้เป็นกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น

เมื่อวานนี้ (10 ส.ค.2559) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง คือ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือนายสุรพงษ์ กองจันทึก นักพัฒนาเอกชนวัย 54 ปี ที่ทำงานด้านสิทธิชุมชนมาอย่างยาวนาน

"อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย คือ นายสุรพงษ์ กองจันทึก" ประกาศ ส.ส.ท.ระบุ

วันที่ 30 มิ.ย.2559 ส.ส.ท.ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.แทนนาย ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการนโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุนชนหรือท้องถิ่นฯ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2559 ซึ่งมีผู้สมัครทั้งหมด 9 คน

ในจำนวนผู้สมัคร 9 คนมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ที่มีนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ เป็นประธานเมื่อวานนี้ (10 ส.ค.) 2 คน คือ นพ.ชาตรี เจริญศิริ และ นายสุรพงษ์

หลังจากนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายให้นายกรัฐมนตรีประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ประวัตินายสุรพงษ์ กองจันทึก

อายุ 54 ปี

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท สาขา พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ประวัติการทำงาน
-กรรมการโครงการมาตรการการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์

-กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา

-อนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตามและตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนไทยที่ตกสำรวจและกลุ่มชาติพันธุ์ วุฒิสภา

-ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรและสิทธิ เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรี

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ กระทรวงมหาดไทย

-กรรมการจัดการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ด้อยโอกาส และพื้นที่ชายแดน กระทรวงศึกษาธิการ

-คณะทำงานยกร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงพัฒนา

-รองประธานสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.ชุดที่ 1

-นักพัฒนาสังคม นักกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง