โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สังคม
18 ก.ค. 60
13:35
2,098
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วันที่ 17 ก.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สิน ฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

1. พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นประธานกรรมการ
2. นายเกษม วัฒนชัย เป็นกรรมการ
3. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้อํานวยการทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์และเลขานุการ
4. นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร เป็นกรรมการ
5. พ.ท.สมชาย กาญจนมณี เป็นกรรมการ
6. พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม เป็นกรรมการ
7. พล.อ.อ.อํานาจ จิระมณีมัย เป็นกรรมการ
8. พล.อ.จักรภพ ภูริเดช เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ค.2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง