ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เศรษฐกิจ
20 ก.ย. 60
12:12
529
Logo Thai PBS
ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
คณะรัฐมนตรี ชอบร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี และระยอง พร้อมไฟเขียวมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ นำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท

วานนี้(20 ก.ย.2560) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบว่าที่ประ ชุม ครม.สัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นชอบร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.... ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงอีกครั้ง และให้ส่งคณะกรรม การประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ สนช.

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นกฎหมายที่กำหนดขอบเขตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โดยเหมาะสมกับสภาพ และศักยภาพของพื้นที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกันทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีหน้าที่กำหนดนโยบายและการกำกับดูแล โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการ คณะกรรมการฯ อาจจะประกาศให้พื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็น "เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ" เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ โดยให้ประชาชนสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท แต่เมื่อรวมกับการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตและการเงินฝากที่มีเงื่อนไขประกันชีวิตทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 1 แสนบาท โดยเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้รับสิทธิต้องจ่ายตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับการประกันสุขภาพ หมายถึง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การประกันภัยโรคร้ายแรง และการประกันภัยการดูแลระยะยาว ซึ่งมาตรการนี้จะไม่กระทบกับการจัดเก็บรายได้ภาครัฐมากนัก แต่จะมีส่วนช่วยลดภาระการจัดงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลในด้านสุขภาพได้อีกทางหนึ่ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง