ปลัดคลัง สั่ง ขรก.ทุกระดับงดให้-รับของขวัญปีใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปลัดคลัง สั่ง ขรก.ทุกระดับงดให้-รับของขวัญปีใหม่

เศรษฐกิจ
11 ธ.ค. 60
18:17
4,758
Logo Thai PBS
ปลัดคลัง สั่ง ขรก.ทุกระดับงดให้-รับของขวัญปีใหม่
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในแวดวงราชการจะมีประเพณีข้าราชการชั้นผู้น้อยเข้าพบผู้บังคับบัญชา และนำกระเช้าหรือของขวัญมามอบให้ ซึ่งจะมาทั้งจากการซื้อหาด้วยตัวเองหรือไปเรี่ยไรจากผู้อื่น แต่ในปีนี้ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้ข้าราชการทุกระดับงดการให้และรับของขวัญ

แม้ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ ตั้่งแต่ปี 2543 จะอนุญาตรับทรัพย์สินจากบุคคลอื่นได้ในมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท แต่นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือเวียนถึงข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังทุกแห่ง ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ด้วยกระทรวงการคลังได้ดำเนินโครงการ "กระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต" โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการคอร์รัปชัน ซึ่งในโอกาสเทศกาลต่างๆ ที่ผ่านมา ข้าราชการระดับต่างๆ นิยมจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม ขัดกับนโยบายด้านคุณธรรม ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ม.ค.2540 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ดังนั้น กระทรวงการคลังจึง ขอเชิญชวนให้งดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หรือ สมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ โดยเปลี่ยนเป็นการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทน จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง