"อุตตม" เปิดร่าง 12 นโยบายรัฐ สานต่อบัตรคนจน - มารดาประชารัฐ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"อุตตม" เปิดร่าง 12 นโยบายรัฐ สานต่อบัตรคนจน - มารดาประชารัฐ

การเมือง
13 มิ.ย. 62
11:28
3,138
Logo Thai PBS
"อุตตม" เปิดร่าง 12 นโยบายรัฐ สานต่อบัตรคนจน - มารดาประชารัฐ
นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดร่างกรอบ 12 นโยบายรัฐ เน้นประชารัฐจับต้องได้ สานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการมารดาประชารัฐ และการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ ยืนยัน นำนโยบายพรรคร่วมมาพิจารณาด้วย เพื่อจัดทำนโยบายกรอบใหญ่

วันนี้ (13 มิ.ย.2562) นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวถึงการจัดทำนโยบายรัฐบาล เพื่อรวบรวมนโยบายของพรรค ที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน นำมาจัดทำเป็นร่างนโยบายว่า ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ของประเทศ ทั้งปัจจัยเสี่ยง และหลักการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปี ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยที่ประชาชนมีความมั่นคงบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับนโยบายเร่งด่วนในช่วง 1 ปี แรกของรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐนั้น นายอุตตม เปิดเผยว่า พรรคได้เดินหน้าร่างกรอบ 12 นโยบายรัฐ เน้นประชารัฐจับต้องได้ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และจัดระบบสวัสดิการสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประกอบด้วย

 1. การสานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. นโยบายมารดาประชารัฐ
 3. การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ
 4. การเข้าโอกาสทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนให้ได้เข้าเรียนตามศักยภาพทุกคน
 5. การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ พร้อมกับปรับทักษะให้สามารถทำงานและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วน
 7. การยกระดับ อสม.ประจำหมู่บ้าน
 8. ยกระดับระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงในทุกพื้นที่
 9. การปรับปรุงระบบโครงสร้างอัตราภาษีและระบบการให้สินเชื่อทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อมทางการเงิน
 10. การลดต้นทุนและยกระดับรายได้เกษตรกร ด้วยการจัดให้มีระบบเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ และมาตรการเหมาะสมที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางวินัยการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว
 11. การให้ความสำคัญกับพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม และยางพารา
 12. การพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน

นายอุตตม ยังยืนยันด้วยว่า นโยบายพรรคพลังประชารัฐที่จัดทำ จะต้องนำนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลมาพิจารณาร่วมกันด้วย โดยไปเพื่อจัดทำเป็นนโยบายในกรอบใหญ่ เน้นการดำเนินการที่สามารถทำได้จริง และทำได้ทันที

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง