แจ้งเบาะแสขายลอตเตอรี่เกิน 80 บาท ได้รางวัลนำจับ "1,000 บาท" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

แจ้งเบาะแสขายลอตเตอรี่เกิน 80 บาท ได้รางวัลนำจับ "1,000 บาท"

สังคม
14 มิ.ย. 62
16:38
18,916
Logo Thai PBS
แจ้งเบาะแสขายลอตเตอรี่เกิน 80 บาท ได้รางวัลนำจับ  "1,000 บาท"
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา สำหรับประชาชนที่แจ้งเบาะแสจะได้รางวัลนำจับคดีละ 1,000 บาท โดยสามารถขอรับเงินได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันนี้ (14 มิ.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2560 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการนำจับหรือเงินสินบนผู้แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2549

เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2560 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2560”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการนำจับหรือเงินสินบนผู้แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2549

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ รวมถึงเจ้าพนักงานอื่นๆ ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจในการจับกุม ส่วน “สลาก” หมายความว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงสลากอื่นใดที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์และจัดจำหน่าย 

“ผู้แจ้งความนำจับ” หมายความว่า ผู้แจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการขายสลากเกินราคา จนนำไปสู่การจับกุม และ “เงินรางวัล” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้จับกุม และผู้แจ้งความนำจับผู้ขายสลากเกินราคา

ข้อ 5 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ 6 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว โดยกำหนดอัตราดังนี้

  • (6.1) เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละสองพันบาท
  • (6.2) ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละหนึ่งพันบาท


การขอรับเงินรางวัลในการจับผู้ขายสลากเกินราคาผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่จะต้องมาขอรับเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการจับกุมซึ่งมียศพันตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ขึ้นไป

ข้อ 7 ให้ผู้จับกุมหรือผู้แจ้งความนำจับ เสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยที่ทำการจับกุมตาม

ข้อ 6 เพื่อพิจารณาขอรับเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ข้อ 8 การขอรับเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา ให้ขอได้ภายในหนึ่งปีนับแต่คดีถึงที่สุดโดยยื่นเอกสาร ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้

ข้อ 9 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อวินิจฉัยสั่งการเป็นกรณีไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 เม.ย.พ.ศ.2560 พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

มีผลแล้ว "ขายลอตเตอรี่" เกินราคาจับปรับ 1 หมื่นบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง