กทม.แชมป์ !! สวมหมวกกันน็อคสุงสุด

สังคม
31 ก.ค. 62
11:58
641
Logo Thai PBS
กทม.แชมป์ !! สวมหมวกกันน็อคสุงสุด
ไทยโรดส์ ผนึกภาคีเครือข่าย ระบุผลสำรวจปี 2561 ทั่วประเทศสวมหมวกกันน็อคไม่ถึง 50% ช็อก! ผู้โดยสารเด็กสวมเพียง 8% ขณะที่ กรุงเทพมหานคร เอาจริงมาตรการเมืองต้นแบบสวมหมวกกันน็อค 100% ปีเดียวพบยอดคนสวมสูงถึง 85%

วันนี้ ( 31 ก.ค.62) มูลนิธิไทยโรดส์ พร้อมด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ประจำปี 2561

นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานฯ สสส. กล่าวว่า การสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยในแต่ละปี ส่วนหนึ่งเสียชีวิตเพราะบาดเจ็บที่ศีรษะของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ หมวกนิรภัยเป็นอุปกรณ์เดียวที่ช่วยป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจพบว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัยทั้งประเทศยังไม่ถึง 50 % อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ หากเทียบกับประเทศอาเซียน


นายณัฐพงศ์ บุญตอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิไทยโรดส์ กล่าวว่า การสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยสำรวจผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 1,529,808 คน ทั้งในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ในพื้นที่ 77 จังหวัด พบว่า ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยสวมหมวกนิรภัยเพียง 45 % แบ่งเป็นผู้ขับขี่และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัยเพียง 52% และ 22% ตามลำดับ

จังหวัดที่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยสูงสุดของแต่ละภูมิภาค เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2559-2561) ได้แก่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (53 %) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์ (46 %) ภาคกลางและตะวันออก (ไม่รวม กทม.) จ.นนทบุรี (59%) และภาคใต้ จ.ภูเก็ต (61 %)

จังหวัดที่มีพัฒนาการของอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นดีเด่น (3 ปีย้อนหลัง) ในเขตชุมชนเมือง ได้แก่ ภาคเหนือ จ.แพร่ (69 %) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองบัวลำภู (66 %) ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ระยอง (56 %) และ ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช (75 %)

และจังหวัดที่มีพัฒนาการของอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นดีเด่น (3 ปีย้อนหลัง) ในเขตชุมชนชนบท ได้แก่ ภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ (56 %) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์ (41 %) ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.สระบุรี (45 %) และ ภาคใต้ จ.ภูเก็ต (50 %) และอัตราการสวมหมวกนิรภัย ในกลุ่มผู้โดยสารสูงสุด ปี 2561 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (55 %)


ส่วนอายุผู้ขับขี่และผู้โดยสารพบว่า กลุ่มผู้ใหญ่สวมหมวกนิรภัย 48% กลุ่มวัยรุ่น 22% และกลุ่มเด็กเฉพาะผู้โดยสาร มีการสวมหมวกนิรภัยเพียง 8% เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบบริบทพื้นที่การสำรวจพบว่า อัตราสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารใน เขตเมืองใหญ่ 78% เขตเมืองรอง 45% และเขตชุมชนชนบท เพียง 31% เท่านั้น


ขณะที่กรุงเทพมหานครมีความเข้มงวดเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอยู่แล้ว ภาคีต่างๆ ได้ประกาศนโยบาย “กรุงเทพมหานคร เมืองต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย 100%” และดำเนินการตลอดปี 2561 ส่งผลให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ สวมหมวกนิรภัยสูงถึง 85 % โดยเฉพาะในกลุ่มผู้โดยสารที่มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มสูงขึ้นจาก 39% ในปี 2560 เป็น 55% ในปี 2561 สูงที่สุดในประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง