กลุ่มหลากหลายทางเพศ ยื่นศาลฯวินิจฉัย 2 กฎหมายจำกัดสิทธิ?

การเมือง
22 พ.ย. 62
18:18
475
Logo Thai PBS
กลุ่มหลากหลายทางเพศ ยื่นศาลฯวินิจฉัย 2 กฎหมายจำกัดสิทธิ?
ภาคีความหลากหลายทางเพศยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายแพ่ง - พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เหตุจำกัดสิทธิเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรส

วันนี้ ( 22 พ.ย. 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ และภาคีเครือข่ายด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ พร้อมกับคู่รักหลากหลายทางเพศ ที่ถูกปฏิเสธสิทธิในการสมรส ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา 46 ที่ระบุให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง และได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายต้องยื่นต่อศาลภายใน 90 วัน หลังได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นฟ้อง ผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลได้

ดังนั้นภาคีเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ จึงยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวิจฉัยว่า บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพพานิชย์ มาตรา 1448 และพระราชบัญญัติจดทะเบียบครอบครัว 2478 กฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครองเสมอกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง