ดีอี.เดินหน้านำสายสื่อสารลงใต้ดิน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ดีอี.เดินหน้านำสายสื่อสารลงใต้ดิน

การเมือง
28 พ.ย. 62
17:48
954
Logo Thai PBS
ดีอี.เดินหน้านำสายสื่อสารลงใต้ดิน
รองนายกรัฐมนตรี หนุนบอร์ดดีอี ชูดิจิทัลไทยสู่มาตรฐานสากล

วันนี้(28พ.ย.62)พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ บอร์ดดีอี เพื่อบูรณาการการทำงานกำกับติดตามและผลักดันการดำเนินงาน ตามเป้าหมายนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมมติเห็นชอบในเรื่องแนวทางการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาล คือกรุงเทพมหานครตามมติครั้งที่แล้ว พร้อมมอบหมายให้กรุงเทพมหานครปฏิบัติโดยคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ได้เร่งรัดดำเนินงานการจัดระเบียบสายสื่อสารของประเทศ ต้องมีแผนการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว บูรณาการร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการ มุ่งหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ และต้องไม่ขัดต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจ

และจากรายงานผลการจัดอันดับดัชนีและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมถึงดัชนีในระดับสากลซึ่งเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติจากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศ โดยจากรายงานประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำโดย IMD ระบุว่า บระเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 39 ขยับขึ้น 2 อันดับ ส่วนสถานการณ์พัฒนาในมิติโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี อยู่ในอันดับที่ 23 ขยับขึ้น 7 อันดับ สะท้อนความสำเร็จในการทำงานโครงการเน็ตประชารัฐ ครอบคลุมจำนวนหมู่บ้านให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มเป็น 74,987 หมู่บ้าน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ได้ดี และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประชาชนไทย การพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนากำลังคนดิจิทัล และความเชื่อมั่นด้านดิจิทัล รวมทั้งในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ก็มีทิศทางการพัฒนาที่ดีขึ้น

ที้งนี้ทางบอร์ดดีอี.ได้ขอให้กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนดทิศทางและผลักดันการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องให้เกิดความคืบหน้าของงานมากยิ่งขึ้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง