สสวท.ชี้กระดาษพิมพ์หนังสือเรียนวิทย์-คณิต ไม่ขัดคุณสมบัติ สพฐ. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สสวท.ชี้กระดาษพิมพ์หนังสือเรียนวิทย์-คณิต ไม่ขัดคุณสมบัติ สพฐ.

สังคม
7 ม.ค. 63
15:06
728
Logo Thai PBS
สสวท.ชี้กระดาษพิมพ์หนังสือเรียนวิทย์-คณิต ไม่ขัดคุณสมบัติ สพฐ.
สสวท.สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติกระดาษพิมพ์หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ที่ให้สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ ไม่ขัดกับคุณสมบัติที่ สพฐ. กำหนด และไม่กระทบคุณภาพหนังสือเรียน

วันนี้ ( 7 ม.ค.2563) ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอให้ สสวท. ตรวจสอบคุณสมบัติของกระดาษที่ใช้ในการจัดพิมพ์เนื้อในหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า ถูกต้องตามคุณสมบัติของกระดาษที่ สสวท.กำหนดหรือไม่นั้น

สสวท.ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว และแจ้ง สพฐ.แล้วว่า คุณภาพของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เป็นไปตามข้อกำหนดของ สพฐ. คือเป็นกระดาษเยื่อเคมี เคลือบผิวด้าน น้ำหนักพื้นฐาน 70 แกรม ซึ่งสามารถใช้ดินสอเขียนได้และผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานจากต่างประเทศ

 

 


ศ.ดร.ชูกิจ กล่าวว่าที่ผ่านมา สสวท.และผู้รับอนุญาตผลิตและจำหน่ายสื่อของ สสวท.ทั้ง 2 รายคือ องค์การค้าของ สกสค.และสำนักพิมพ์จุฬาฯ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานและกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนตามมติคณะกรรมการ สสวท. โดยผู้รับอนุญาตฯ ต้องดำเนินการผลิตสื่อของ สสวท. ตามต้นฉบับที่ สสวท. มอบให้ ตั้งแต่เตรียมการผลิต พิสูจน์อักษร การจัดพิมพ์ ตรวจสอบคุณภาพ ทำเล่มและบรรจุหีบห่อ และจะต้องผลิตตามจำนวนที่ได้รับอนุญาต โดยแสดงจำนวนผลิตที่ตรวจสอบได้

กรณีที่จำเป็นต้องปรับปรุงสื่อของ สสวท.ให้เหมาะสมต่อการผลิต ผู้รับอนุญาตฯ จะต้องส่งต้นฉบับสื่อที่ปรับปรุงให้ สสวท.ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการและคุณภาพก่อนการผลิตและจำหน่ายในการผลิตแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้หนังสือที่ใช้ชื่อ สสวท.มีคุณภาพเพื่อการจำหน่ายกับทั้งบุคลทั่วไป โรงเรียนในสังกัด สพฐ.และโรงเรียนอื่นๆ

การที่ สกสค. และสำนักพิมพ์จุฬาฯ จะจำหน่ายหนังสือให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.นั้น ต้องขออนุญาตจาก สพฐ.ซึ่ง สพฐ.จะมีการให้ประกาศอนุญาต พร้อมกำหนดชนิดของกระดาษที่ใช้และราคา โดยข้อกำหนดของ สพฐ.ไม่ได้ระบุรายละเอียดของค่าความมันวาวของกระดาษ หรือค่าความทึบแสงแต่อย่างใด ส่วนเรื่องการที่สำนักพิมพ์จุฬาฯ ขอปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของกระดาษ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ป้องกันการผูกขาดผู้จำหน่ายกระดาษนั้น ไม่ได้กระทบต่อความถูกต้องทางวิชาการ คุณภาพหนังสือเรียน และไม่ขัดกับข้อกำหนดของ สพฐ.

สสวท.ได้พิจารณาแล้วว่าการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติด้านความมันวาวและความทึบแสงตามที่ สำนักพิมพ์จุฬาฯ ปรับนั้น มิได้กระทบต่อความถูกต้องทางวิชาการและคุณภาพหนังสือเรียนและไม่ขัดกับข้อกำหนดของ สพฐ.จึงส่งรายละเอียดแจ้งให้ สพฐ.ทราบแล้ว 

ศ.ดร.ชูกิจ กล่าวปิดท้ายว่า สำหรับการจัดพิมพ์หนังสือเรียนสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2563 สพฐ. สสวท. องค์การค้าของ สกสค. และสำนักพิมพ์จุฬาฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานผลิตหนังสือเรียนร่วมกันในแต่ละขั้นตอน มีการประชุมร่วมกันและเร่งดำเนินการตามกรอบเวลาอย่างเคร่งครัด 

 

ล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2562 ซึ่ง สสวท. ได้รายงานผลการดำเนินการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบด้วย และก็ได้รับการกำชับให้ดำเนินการโดยเคร่งครัด เพื่อให้สามารถผลิตหนังสือเรียนที่มีคุณภาพส่งถึงโรงเรียนทันเวลาก่อนเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหม่ สสวท.จำเป็นต้องขออนุมัติคณะกรรมการ สสวท. ที่มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ สสวท.ใหม่ด้วย

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง