ฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ท่ามกลางวิกฤต COVID-19

การเมือง
29 ก.พ. 63
17:44
3,083
Logo Thai PBS
ฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ท่ามกลางวิกฤต COVID-19
กองทัพไทย สหรัฐฯ และมิตรประเทศ รวม 29 ประเทศ เดินหน้าฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เน้นกระชับความร่วมมือทางทหารและประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤต

วันนี้ (29 ก.พ.2563) กองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีปัญหา (NEO) ที่กองการบินทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 เพื่อความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การสู้รบ และภัยพิบัติ

โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 39 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ รวมทั้งการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 เพื่อให้ทุกชาติมีความเข้าใจตรงกันและพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดสถานการณ์จริง

 

ปีนี้การฝึกคอบร้าโกลด์มีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวม 29 ประเทศ ได้แก่ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลัก 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 ประเทศ ประกอบด้วย จีน และอินเดีย

นอกจากนี้ยังมีประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ จำนวน 10 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย บังกลาเทศ แคนาดา ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก 10 ประเทศ เช่น ลาว เวียดนาม บรูไน เมียนมา รวมผู้เข้ารับการฝึก 7,630 นาย

โดยใช้พื้นที่กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่ 3 และ บริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นพื้นที่การฝึกหลัก ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 6 มี.ค.2563 และคาดหวังผลลัพธ์จากการฝึกคอบร้าโกลด์เป็นสามระดับ คือระดับประเทศ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระดับนานาชาติในการเตรียมความพร้อมด้านการทหารที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัย สามารถตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงในทุกมิติ เช่น การรักษาสันติภาพ การบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ส่วนในระดับกองทัพ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยในทุกมิติ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะด้านการบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาค เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

และในระดับพื้นที่ที่เข้าทำการฝึกได้รับประโยชน์จากการฝึกในส่วนโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ของโครงการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของกำลังพลมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย

 

สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ในครั้งนี้ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตของโรคไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่ กองทัพไทยได้วางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันในพื้นที่การฝึกเป็นอย่างดีและมีความเหมาะสม รวมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยนำแผนและมาตรการไปใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการฝึกทุกคน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง