ศาลปกครอง ไม่รับฟ้องคดีให้ กพท.ยกเลิกโชว์ใบรับรองแพทย์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลปกครอง ไม่รับฟ้องคดีให้ กพท.ยกเลิกโชว์ใบรับรองแพทย์

สังคม
2 เม.ย. 63
17:32
5,932
Logo Thai PBS
ศาลปกครอง ไม่รับฟ้องคดีให้ กพท.ยกเลิกโชว์ใบรับรองแพทย์
ศาลปกครอง ไม่รับฟ้องกรณีคนไทยในไอร์แลนด์ยื่นฟ้องกพท.ให้เพิกถอนประกาศฉบับวันที่ 19 มี.ค.63 เรื่องคนไทยที่เดินทางกลับจากสถานการณ์ COVID-19 ต้องมีใบรับรองแพทย์ และให้ปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้

วันนี้ (2 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ในคดีที่คนไทยในประเทศไอร์แลนด์ ยื่นฟ้องคดีทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ฉบับลงวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่มีข้อกำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย ที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันได้ว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ หากพบว่าผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ให้ปฏิเสธการขึ้นเครื่อง และงดออกบัตรขึ้นเครื่อง

เนื่องจากศาลปกครอง เห็นว่า เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของประกาศฉบับดังกล่าวแล้ว จะมีลักษณะเดียวกันกับข้อ 3 วรรคหนึ่ง (6) และวรรคสอง ของข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. เป็นต้นไป

โดยมาตรา 16 ของพระราชกำหนดฯ ฉบับดังกล่าวนี้ ได้บัญญัติว่า ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง การกระทำตามพระราชกำหนดนี้ ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กรณีตามคำฟ้องในคดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

แต่สิทธิและและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตาม พ.ร.ก.ดังกล่าว ยังคงได้รับความคุ้มครอง โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย มีสิทธิที่จะนำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมได้ ตามมาตรา 194 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง