ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขยายเพดานงบฯ ฉุกเฉิน เป็น 7.5% | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขยายเพดานงบฯ ฉุกเฉิน เป็น 7.5%

สังคม
21 เม.ย. 63
07:21
2,825
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขยายเพดานงบฯ ฉุกเฉิน เป็น 7.5%
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศขยายเพดานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการชำระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ

วันที่ 20 เม.ย.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่องกำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2563 จึงยกเลิกความใน (1) และ (2) ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่องกำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

(1) สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ต้องตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 7.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(2) สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระ ต้องตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ