"พล.อ.ประวิตร” มอบสิทธิในที่ดินทำกิน ให้ชาวเชียงราย

การเมือง
23 ธ.ค. 63
13:54
233
Logo Thai PBS
"พล.อ.ประวิตร” มอบสิทธิในที่ดินทำกิน ให้ชาวเชียงราย
รองนายกฯมอบสิทธิในที่ดินทำกิน ให้ชาวเชียงรายกว่า 1,000 คน รวม 3 ปี ช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 4,000 คน เนื้อที่ราว 5 พันไร่

​วันนี้ (23 ธ.ค.63) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานในพิธี "มอบสิทธิในที่ดิน : ของขวัญปีใหม่จากใจ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดยคืนโฉนดให้กับสมาชิกเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งที่ได้รับสิทธิในที่ดินแล้ว และที่อยู่ระหว่างขอความช่วยเหลือประมาณ 1,000 คน โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศีรวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายกล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

​พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กล่าวว่า บจธ.เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการด้วย เพื่อจะได้รักษาสิทธิในที่ดินทำกินที่รัฐบาลมอบให้ในวันนี้ไว้ให้ลูกหลานต่อไป โดยจากปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากิน และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยบจธ.ได้ทำงานโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จนนำมาสู่ความสำเร็จ ในการดำเนินการภายใต้โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 โครงการ โดยสรุปภาพรวม ปี พ.ศ. 2559 - 2563 มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ จำนวนทั้งหมด 4,134 คน จำนวนเนื้อที่ประมาณ 5,090 ไร่ เพื่อนำความสุขมาให้แก่เกษตรกร เป็นของขวัญปีใหม่ 2564

 

ต่อมาเวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และคณะ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ หนองมโนราห์ โดยรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนกรมชลประทาน และนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ก่อนเดินทางไปตรวจติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อติดตามและผลักดันให้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เวียงหนองหล่มสามารถเก็บกักน้ำให้ได้เต็มศักยภาพ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนที่นี่ได้อีกด้วย โดยได้มอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พิจารณาร่วมกับจังหวัดเชียงรายทบทวนการตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน พร้อมกำกับติดตามให้เห็นผลโดยเร็ว และให้คณะทำงานนำผลการศึกษาของทุกหน่วยงานไปทบทวนจัดทำแผนหลักและนำไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจต่อไป

 

 

 

​อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้จังหวัดเชียงราย กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินสาธารณะประโยชน์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหนองน้ำ และกรมศิลปากร เร่งทำการ สำรวจและกันแนวเขตโบราณสถานให้ชัดเจน ขณะที่การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยเฉพาะปัญหาคุณภาพน้ำมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหาแนวทางจัดการให้เป็นระบบ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หาแนวทางพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนใน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่จัน และ อ.เชียงแสนอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง