นนทบุรี ผ่อนปรนเปิด 6 กิจการ สถานดูแลผู้สูงอายุ-โรงยิม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นนทบุรี ผ่อนปรนเปิด 6 กิจการ สถานดูแลผู้สูงอายุ-โรงยิม

สังคม
26 ม.ค. 64
09:10
2,286
Logo Thai PBS
นนทบุรี ผ่อนปรนเปิด 6 กิจการ สถานดูแลผู้สูงอายุ-โรงยิม
มีผลวันนี้ จังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งผ่อนปรนให้ 6 กิจการเปิดบริการได้ ทั้งโรงเรียนสอนขับรถ สอนวิชาชีพ สอนกีฬา สนามซ้อมมวย โรงยิม ตู้เกม ร้านอินเทอร์เน็ต สนามพระเครื่องพระบูชา สถานดูแลผู้สูงอายุ แต่ต้องเข้มงวดมาตรการป้องกัน COVID-19

วันที่ 25 ม.ค.2564 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ลงนามในคำสั่งเรื่องสังปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดรวม 28 ฉบับ ที่สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว รวมถึงการผ่อนปรนคำสั่งบางส่วน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้วนั้น

เพื่อผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและดำเนินชีวิต ตลอดจนออกกำลังกาย หรือดูแลรักษาสุขภาพอันเป็นการช่วยป้องกันโรคได้อีกทางหนึ่ง ประกอบกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมายังไม่ปรากฎว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อในจังหวัดนนทบุรี แต่อย่างใด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ สามารถดำเนินการ หรือดำเนินกิจการได้ ภายใต้มาตรการที่ทางราชการกำหนด

  • โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา
  • สนามซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย (ยกเว้นสนามมวย ยังคงให้ปิดอยู่)
  • สถานที่เล่นตู้เกม
  • ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต
  • ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สนามพระเครื่องพระบูชา
  • สถานดูแลผู้สูงอายุ

ข้อ 2 ให้สถานที่ตามข้อ 1 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยเทียบเคียงมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับประเภทกิจกรรมกลุ่มที่ 2, 3 และ 4 อย่างเคร่งครัด

สำหรับสถานที่ กิจกรรมหรือกิจการอื่นและมาตรการพึงปฏิบัติของส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ที่นอกเหนือจากนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 36/2564 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 5 ม.ค. 2564 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.2564

ขณะที่้ข้อมูลเมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดนนทบุรี ไม่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ ยอดติดเชื้อสะสมของการระบาดระลอกใหม่ อยู่ที่ 161 คน รักษาหายแล้ว 150 คน ยังอยู่ในโรงพยาบาล 11 คน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง