โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 อดีต ขรก.พาณิชย์ คดีซื้อข้าวจีทูจี

สังคม
19 ก.พ. 64
21:49
1,177
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 อดีต ขรก.พาณิชย์ คดีซื้อข้าวจีทูจี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 อดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ คดีซื้อข้าวจีทูจี

วันนี้ (19 ก.พ.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีรายละเอียดความว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 3 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ดังนี้

  • นายมนัส สร้อยพลอย ตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย.2562 ในกรณีร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
  • นายทิฆัมพร นาทวรทัต ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 ในกรณีร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก และตริตาภรณ์มงกุฎไทย
  • นายอัครพงศ์ หรืออัฐฐิติพงศ์ ช่วยเกลี้ยง หรือทีปวัชระ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 ในกรณีร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และตริตาภรณ์มงกุฎไทย

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง