ตากสั่งห้ามเข้า-ออก "ชุมชนอิสลาม" ต.แม่สอด 8-12 มี.ค.นี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ตากสั่งห้ามเข้า-ออก "ชุมชนอิสลาม" ต.แม่สอด 8-12 มี.ค.นี้

สังคม
8 มี.ค. 64
12:01
545
Logo Thai PBS
ตากสั่งห้ามเข้า-ออก "ชุมชนอิสลาม" ต.แม่สอด 8-12 มี.ค.นี้
เจ้าหน้าที่ตั้ง 5 จุดคัดกรอง COVID-19 บนถนนอิสลามบำรุงและถนนบัวคูณ ขณะที่จังหวัดตากสั่งห้ามเข้า-ออกชุมชนอิสลาม อ.แม่สอด จ.ตาก ตั้งแต่วันที่ 8-12 มี.ค.นี้ หลังพบผู้ป่วยในชุมชนดังกล่าว

วันนี้ (8 มี.ค.2564) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดตาก ลงนามในคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 826/2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมเฉพาะในพื้นที่ อ.แม่สอด โดยมีรายละเอียดความว่า


ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2564 และได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 10) ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2564 จนถึงวันที่ 30 มี.ค.2564 และจังหวัดตากได้มีคำสั่งฯ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 26 ก.พ.2564 กำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 (COVID-19) เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอดนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ อ.แม่สอด ยังพบผู้ป่วยยืนยันสะสมอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อในชุมชนอิสลาม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ดังนั้น เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) (3) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 และ (ฉบับที่ 16) ข้อ 5 ลงวันที่ 3 ม.ค.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดตากโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2564 จึงกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคฯ (เพิ่มเติม) เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด ดังนี้

ปิดสถานที่และห้ามผู้ใดเข้า-ออก ชุมชนอิสลาม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในบริเวณพื้นที่ดังนี้

  • ซอยข้างศูนย์สุขภาพชุมชนต่างชาติไปยังโรงเรียนอิสลามศึกษา ระยะทาง 50 เมตร
  • ซอยข้างศูนย์สุขภาพชุมชนต่างชาติไปยังไทยแสงทองซุปเปอร์สโตร์สาขาบ้านโต้ง ระยะทาง 300 เมตร
  • ซอยหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนต่างชาติไปยังมัสยิดโดมทอง ระยะทาง 200 เมตร
  • ซอยหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนต่างชาติไปยังชุมชนพานทอง ระยะทาง 300 เมตร
  • ซอยหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนต่างชาติไปยังชุมชนมูฮาญีรีน ระยะทาง 300 เมตร

 

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีไช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 3 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8-12 มี.ค.2564 เวลา 24.00 น. สั่ง ณ วันที่ 8 มี.ค.2564

คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 30 คน

ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับตำรวจ และ อสม. ตั้งจุดคัดกรอง 5 จุด บนถนนอิสลามบำรุงและถนนบัวคูณ รอยต่อระหว่างชุมชนอิสลามกับชุมชนบัวคูณ ซึ่งเจ้าหน้าที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นชาวเมียนมา มีความเชื่อมโยงไปถึงชายชาวมุสลิมที่ดูแลมัสยิดนูรุลอิสลาม ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเป็นชาวไทยและชาวเมียนมา 30 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุหลายรายในมัสยิดฯ โดยเมื่อวานนี้ (7 มี.ค.) โรงพยาบาลแม่สอด รับผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่ เข้ารับการรักษา 2 คน ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 35 คน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง