ราชกิจจาฯ ประกาศพาสปอร์ตรุ่นใหม่ 10 ปี เล่มละ 1,500 บาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจาฯ ประกาศพาสปอร์ตรุ่นใหม่ 10 ปี เล่มละ 1,500 บาท

สังคม
12 มี.ค. 64
07:23
3,713
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ  ประกาศพาสปอร์ตรุ่นใหม่ 10 ปี เล่มละ 1,500 บาท
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมใหม่ "พาสปอร์ต" อายุ 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท แบบรับด่วน 3,500 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง โดยที่กระทรวงการต่างประเทศเห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 (7) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.2545 และข้อ 48 แห่งระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วย การออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วย การออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง”

2.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3.ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค.2548
(2) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 22 ธ.ค.2548
(3) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค.2558
(4) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 11 ส.ค.2559


4.ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป
ก. สำหรับหนังสือเดินทางฮัจญ์ (อายุไม่เกิน 3 ปี) ฉบับละ 500.00 บาท
ข. สำหรับอายุไม่เกิน 5 ปี ฉบับละ 1,000.00 บาท
ค. สำหรับอายุไม่เกิน 10 ปี ฉบับละ 1,500.00 บาท

5. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางราชการ ฉบับละ 1,000.00 บาท

6. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางเล่มด่วน (รับเล่มในวันยื่นคำร้อง)
ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมปกติ ฉบับละ 2,000 บาท คือ สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เล่มปกติ 1,000 บาท เล่มด่วน ฉบับละ  3,000.00 บาท สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี เล่มปกติ 1,500 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,500.00 บาท

7.ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ฉบับละ 200.00 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้ดุลพินิจยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หนังสือเดินทางเล่มด่วนและหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมหรือเหตุผลทางราชการ

8. ค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง ฉบับละ 100.00 บาท

9. ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาประวัติการถือหนังสือเดินทาง ฉบับละ 100.00 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.พ.2564 ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง