เสนอรัฐใช้เงินกู้ 700,000 ล้าน ร่วมจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า

สังคม
25 พ.ค. 64
06:14
1,836
Logo Thai PBS
เสนอรัฐใช้เงินกู้ 700,000 ล้าน ร่วมจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า
แม้งบประมาณเงินอุดหนุนเด็กเล็กในปี 2565 จะได้เพิ่มขึ้นเกือบ 4,000 บาทเมื่อเทียบกับปีนี้ แต่ภาคประชาสังคมและนักวิชาการมองว่ายังไม่เพียงพอที่จะเป็นสวัสดิการแบบถ้วนหน้าได้ จึงเสนอให้นำเงินกู้ 700,000 ล้านบาทมาใช้ในส่วนนี้ด้วย

การเสวนาออนไลน์หัวข้อ วิพากษ์ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 65 สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า ได้นำเสนอข้อมูลงบประมาณประจำปี 2565 พบว่า ด้านสวัสดิการของประชาชนลดลง 35,000 บาท หรืออยู่ที่ 320,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นงบประมาณด้านต่างๆ อาทิ ประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

ขณะที่เงินอุดหนุนเด็กเล็กได้งบประมาณ 17,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 4,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 แต่หากเป็นสวัสดิการถ้วนหน้าต้องใช้งบประมาณ 30,000 ล้านบาท แม้มติคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เห็นชอบจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็ก 0-6 ปี แบบถ้วนหน้า คนละ 600 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 แต่เมื่อคำนวณจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จะมีเด็กได้สิทธิ 2 ล้านกว่าคน จาก 4.1 ล้านคน

 

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า ภาพรวมงบประมาณของกระทรวงฯ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะส่วนของกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ เด็กเล็กและคนพิการ แต่ยอมรับว่าแม้งบประมาณเงินอุดหนุนเด็กเล็กเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ถ้วนหน้า ซึ่งอยู่ระหว่างการของบประมาณเพิ่มและรวบรวมฐานข้อมูลเด็กเล็ก

 

นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ ระบุว่า ฐานข้อมูลเด็ก 0-6 ปี รวบรวมได้จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ส่วนในพื้นที่ชนบทหากใช้กลไกของ อสม.เชื่อว่าจะได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 เดือนนี้ พร้อมเสนอให้นำเงินกู้ 700,000 ล้านบาท มาจัดสรรสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง