โรงงานแปรรูปไก่ ปทุมฯ ติดโควิดเพิ่ม 200 คน - คุมเข้ม "ตลาดไท" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โรงงานแปรรูปไก่ ปทุมฯ ติดโควิดเพิ่ม 200 คน - คุมเข้ม "ตลาดไท"

สังคม
16 ก.ค. 64
06:45
5,295
Logo Thai PBS
โรงงานแปรรูปไก่ ปทุมฯ ติดโควิดเพิ่ม 200 คน - คุมเข้ม "ตลาดไท"
จังหวัดปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 233 คน ในจำนวนนี้เป็นการค้นหาเชิงรุกโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ติดเชื้อเพิ่ม 200 คน เสียชีวิต 5 คน พร้อมกำหนด "ตลาดไท" เป็นเขตพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อสูงสุดและเข้มงวด หลังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและกระจายหลายจังหวัด

วันที่ 15 ก.ค.2564 เวลา 18.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 233 คน แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 33 คน ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 200 คน ที่บริษัท แปรรูปเนื้อไก่ อ.ลำลูกกา เป็นหญิง 142 คน ชาย 91 คน คนไทย 66 คน และต่างชาติ 167 คน แยกเป็นเมียนมา 147 คน กัมพูชา 19 คน และลาว 1 คน โดยมีผู้เสียชีวิต 5 คน

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี มีหนังสือคำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อในบางพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติแล้วนั้น โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 และพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เป็นแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ตลาดไท อ.คลองหลวง รวมทั้งมีการกระจายเป็นวงกว้างในหลายจังหวัด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 15 และฉบับที่ 29 ให้ดำเนินการดังนี้

"ตลาดไท" พื้นที่ควบคุมโรคติดต่อสูงสุด-เข้มงวด

1.กำหนดพื้นที่บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง เป็นเขตพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อสูงสุดและเข้มงวด โดยมีมาตรการ ดังนี้

 • ให้ผู้ค้า ลูกจ้างและแรงงานที่เดินทางเข้าตลาดไท ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit ทุกสัปดาห์ หรือมีหลักฐานการตรวจที่มีผลเป็นลบ หรือไม่พบเชื้อไม่เกิน 7 วัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าตลาดไท
 • ให้ผู้อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์ ผู้ประกอบการธุรกิจอื่นโดยรอบ ผู้ซื้อและทุกคนที่มาใช้บริการในพื้นที่ตลาดไท ต้องแสดงหลักฐานได้รับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Antigen Test Kit ทุก 7 วัน หรือมีหลักฐาน การตรวจที่มีผลเป็นลบหรือไม่พบเชื้อไม่เกิน 7 วัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าตลาดไท
 • กำหนดให้มีด่านตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ เพื่อคัดกรองหลักฐานหรือผลการตรวจเชื้อ ที่มีผลเป็นลบหรือไม่พบติดเชื้อ ส่วนผู้ที่เคยติดเชื้อจะต้องมีหลักฐานการติดเชื้อ มากกว่า 14 วัน หรือใบรับรอง การกักตัวหลังการวินิจฉัยครบระยะเวลา 14 วัน
 • ให้ตลาดไท จัดพื้นที่ตรวจ Antigen Test Kit พร้อมบุคลากรสำหรับการตรวจเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวังโรคทั้งนี้ ต้องจัดให้ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
 • ให้ผู้ค้า ผู้รับจ้าง แรงงาน ผู้ซื้อ พนักงานและผู้อยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์ที่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ร่วมกับไม่มีอาการสงสัยการติดเชื้อสามารถเข้าพื้นที่ตลาดได้โดยไม่ต้องมีผลตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test kit หรือ RT-PCR
 • จัดตั้งโรงพยาบาลสนามร่วมใจรักษ์ในพื้นที่ตลาดไท เพื่อรองรับคนไทยและต่างชาติที่มีผลยืนยัน เป็นผู้ป่วยติดเชื้อได้อยู่ในพื้นที่ควบคุม และเป็นมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ
 • ต้องจัดคุมเข้มมาตรการของบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่เขตควบคุมโรคติดต่อสูงสุดและเข้มงวดต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด และการทำลายเชื้อในพื้นที่ตลาดทุกวัน ในส่วนจุดบริการ สาธารณะ และทำความสะอาดในจุดสัมผัสร่วม ทุก 1 ชั่วโมง
 • ให้ปรับรูปแบบการขายซื้อ-ขาย และลดการสัมผัสโดยใช้มาตรการ drop in-drop out ให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความแออัดในการจัดการ ในพื้นที่การซื้อ-ขายสินค้า

 

2.มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการเขตพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อสูงสุดและเข้มงวดดังนี้

 • ให้นายอำเภอคลองหลวง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์พื้นที่ควบคุมโรคติดต่อสูงสุด และเข้มงวด
 • ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อสูงสุดและเข้มงวด
 • ให้เทศบาลเมืองท่าโขลง เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อสูงสุดและ เข้มงวด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามอำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • การดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หน่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงบริเวณเขตพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อ สูงสุดและเข้มงวด ตลอดจนการให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง
 • การดำเนินการกำหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่เขตพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อสูงสุดและเข้มงวด มอบให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน และเจ้าของ กิจการหรือผู้ประกอบการ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเข้า-ออกพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ควบคุมโรค เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่