เบรกไทยสร้างเขื่อนรอบ "เขาใหญ่" เสี่ยงถูกถอดจากมรดกโลก

สิ่งแวดล้อม
22 ก.ค. 64
15:52
2,457
Logo Thai PBS
เบรกไทยสร้างเขื่อนรอบ "เขาใหญ่" เสี่ยงถูกถอดจากมรดกโลก
คณะกรรมการมรดกโลกไม่บรรจุ ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เข้าพิจารณามรดกโลก ในภาวะอันตราย เร่งให้ดำเนินการตามมติของปี 2559 พร้อมให้ยุติการสร้างเขื่อนรอบพื้นที่มรดกโลกทั้งหมด รอผลศึกษา SEA ห่วงกระทบคุณค่าสากล และให้ทำรายงานความก้าวหน้าเสนอภายใน 1 ก.พ.65

วันนี้ (22 ก.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล

คณะกรรมการมรดกโลก ได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย 1 แหล่ง คือ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม Liverpool Maritime Mercantile City ของสหราชอาณาจักร และมีมติเห็นชอบให้ถอดแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม Liverpool Maritime Mercantile City ออกจากแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยคะแนนเสียงโหวต 13 ประเทศ ต่อ 5 ประเทศ 

"เขาใหญ่" เสี่ยงหลุด-เบรกสร้างเขื่อนเพิ่ม 

สำหรับมติเกี่ยวกับกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่เป็นมรดกโลกแหล่งที่ 5 ของโลก และเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่า จะถูกนำเสนอเข้าพิจารณาให้เป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย แต่ปรากฏว่า ไม่ถูกบรรจุเข้าสู่การประชุมในครั้งนี้ หลังจากคณะผู้แทนไทย สามารถเจรจากับกรรมการประเทศอื่นๆ ได้สำเร็จ

แต่คณะกรรมการมรดกโลก ได้มีมติให้กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีมติให้ไทยดำเนินการใน 6 ประ เด็น คือ ประเด็นแรก ให้กำหนดนิยามในการบ่งชี้แผนปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่า มีวิธีการตรวจสอบที่เพียงพอ ในการวัดประสิทธิผลในการดำเนินการตามคำแนะนำขอคณะผู้ติดตามตรวจสอบในปี 2559

ประเด็นที่ 2 ให้ดำเนินการติดตามผลอย่างใกล้ชิดว่า การออกกฎหมายใหม่ส่งผลต่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของแหล่งอย่างไร และให้แน่ใจว่า มีการใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่แหล่งอย่างผิดกฎหมาย

3.ให้ดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่า มีมาตรการบรรเทาผลกระทบและการติดตามผลกระทบ จากการดำเนินการ ภายหลังการก่อสร้างเขื่อนห้วยโสมง และทางหลวงแผ่นดินสาย 304 เพื่อลดผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล

แนะจัดทำรายงานเสนอภายใน 1 ก.พ.2565  

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังยินดีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ยุติการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 และหาทางเลือกอื่นเพื่อความจำเป็นและความเหมาะสม ในการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ และการยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนลำพระยาธาร

ได้รับรายงานว่า มีการพัฒนาโครงการเขื่อนหลายโครงการในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง จึงขอให้ยกเลิกแผนการก่อสร้างเขื่อน และอ่างเก็บน้ำภายในพื้นที่แหล่งอย่างถาวร เพื่อลดผลกระทบทางลบ ต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก 

 

นอกจากนี้ให้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SEA) สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมถึงแหล่งมรดกโลก เพื่อรายงานแผนการจัดการและแผนการพัฒนาในอนาคต ของพื้นที่ลุ่มน้ำ

สำหรับข้อเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อน โดยรอบพื้นที่แหล่งมรดกโลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่น อันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก ให้ระงับการดำเนินการ จนกว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์จะแล้วเสร็จ และได้รับการตรวจสอบโดยศูนย์มรดกโลก และสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)

ที่ประชุมให้จัดส่งรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น–เขาใหญ่ และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 1 ก.พ.2565 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ในปี 2565

ไทยพีบีเอสออนไลน์สัมภาษณ์นางรวิวรรณ ภูริเดช เลขาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ระบุว่า  ขณะนี้คณะกรรมการมรดกโลก ได้ขอให้ไทยทำตามมติของปี 2559 ซึ่งหนึ่งในข้อเสนอคือการสร้างเขื่อนรอบพื้นที่มรดกโลก ต้องทำการประเมิน SEA ทั้งหมดก่อน หมายความว่าทุกอย่างยังไม่ให้ดำเนินการ จนกว่าจะมีการศึกษาทั้งหมดและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดถกมรดกโลก รอลุ้น "แก่งกระจาน" หลังเลื่อน 2 ปี

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง