นายกฯยกเลิกคำสั่งให้ "ประวิตร" คุม 4 กรม ก.เกษตรฯ

การเมือง
5 ต.ค. 64
13:37
3,551
Logo Thai PBS
นายกฯยกเลิกคำสั่งให้ "ประวิตร" คุม 4 กรม ก.เกษตรฯ
"พล.อ.ประยุทธ์" ลงนามคำสั่งยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้ "พล.อ.ประวิตร" ดูแล 4 กรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันนี้ (5 ต.ค.2564) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่ง ยกเลิกคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ก.ย.2564 นั้น เพื่อให้การกำกับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างบูรณาการสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550

ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 ก.ย.2564 และให้นำความในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 33 ส.ค.2563 มาใช้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 ต.ค.2564

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้มีคำสั่งให้ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกฯ เข้ามาดู กรมพัฒนาที่ดิน , กรมฝนหลวงและการบินเกษตร , สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

ขณะที่ ทั้ง 4 กรมของกระทรวงเกษตรฯ ดังกล่าว เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ แต่เมื่อ ร.อ.ธรรมนัส พ้นจากตำแหน่งไป ปัจจุบันทั้ง 4 กรม จึงอยู่ในความรับผิดชอบของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์

ขณะที่นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เอกสารคำสั่งดังกล่าว พร้อมด้วยข้อความที่ระบุว่า นายกรัฐมนตรี ยกเลิก คำสั่ง คืน 4 กรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิมที่เคยมีคำสั่งให้รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ เข้ามาดูกรมพัฒนาที่ดิน , กรมฝนหลวงและการบินเกษตร , สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ,องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

อาจจะไม่ถูกใจใคร แต่ต้องถือว่านายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการให้การบริหารราชการแผ่นดินกลับมาอยู่บนพื้นฐานของหลักความถูกต้องต่อไป

 

FB : ราเมศ รัตนะเชวง

FB : ราเมศ รัตนะเชวง

FB : ราเมศ รัตนะเชวง

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง