ขนส่งฯ เปิดประมูล 295 ทะเบียนสวย ป้ายพิเศษ หมวดใหม่

เศรษฐกิจ
12 ก.พ. 65
11:42
409
Logo Thai PBS
ขนส่งฯ เปิดประมูล 295 ทะเบียนสวย ป้ายพิเศษ หมวดใหม่
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หลักเกณฑ์ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ 4 กลุ่ม จำนวน 295 หมายเลข ราคาประมูลเริ่มต้นตั้งแต่ 150,000 บาท ไปจนถึง 450,000 บาท

วันนี้ (12 ก.พ.2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน พ.ศ.2565 โดยมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจ์จาหนูเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าว เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10/1 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และข้อ 3 (1) (2) ข) ของกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ

และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2564 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกประกาศไว้

สำหรับกลุ่มหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม จำนวน 295 หมายเลข ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 Superpremium จำนวน 2 หมายเลข มีอัตราหลักประกัน 450,000 บาท/หนึ่งหมายเลข ราคาเริ่มต้น 1,500,000 บาท และเพิ่มราคาประมูลครั้งละ 30,000 บาท

กลุ่มที่ 2 Premium จำนวน 7 หมายเลข มีอัตราหลักประกัน 300,000 บาท/หนึ่งหมายเลข ราคาเริ่มต้น 1,000,000 บาท และเพิ่มราคาประมูลครั้งละ 30,000 บาท

กลุ่มที่ 3 Gold จำนวน 33 หมายเลข มีอัตราหลักประกัน 24,000 บาท/หนึ่งหมายเลข ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท และเพิ่มราคาประมูลครั้งละ 20,000 บาท

กลุ่มที่ 4 Silver จำนวน 253 หมายเลข มีอัตราหลักประกัน 150,000 บาท/หนึ่งหมายเลข ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท และเพิ่มราคาประมูลครั้งละ 10,000 บาท

ส่วนอัตราค่าบริการการประมูลหมายเลขทะเบียน โดยกำหนดให้ราคาประมูลที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป มีค่าบริการ 5,000 บาท

อ่านรายละเอียดประกาศ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/036/T_0007.PDF

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เปลี่ยนห้างฯ ร้าง “นิวเวิลด์” เป็นนิทรรศการเล่าเรื่อง "บางลำพู" ผ่านแสง-เงา-เสียง 

กทม.ป่วยโควิดแตะ 3,000 คน 2 วันติด เช็ก 3 เขตยอดเกินร้อย 

เข้มมาตรการโควิดขึ้นเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี