แต่งตั้ง "ไตรรงค์ สุวรรณคีรี" นั่งที่ปรึกษานายกฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

แต่งตั้ง "ไตรรงค์ สุวรรณคีรี" นั่งที่ปรึกษานายกฯ

การเมือง
9 พ.ย. 65
15:31
386
Logo Thai PBS
แต่งตั้ง "ไตรรงค์ สุวรรณคีรี" นั่งที่ปรึกษานายกฯ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้ง "ไตรรงค์ สุวรรณคีรี" เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี มีผลตั้งแต่วันนี้ (9 พ.ย.)

วันนี้ (9 พ.ย.2565) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 289/2565 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยทีรายละเอียดว่า

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 9 พ.ย.2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง