"ชัยวัฒน์" เปิดไทม์ไลน์ก่อนนัด ตร.บุกจับอธิบดีอุทยานฯ รับสินบน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ชัยวัฒน์" เปิดไทม์ไลน์ก่อนนัด ตร.บุกจับอธิบดีอุทยานฯ รับสินบน

Logo Thai PBS
"ชัยวัฒน์" เปิดไทม์ไลน์ก่อนนัด ตร.บุกจับอธิบดีอุทยานฯ รับสินบน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร" เปิดไทม์ไลน์ ปฏิบัติการล่อซื้อสินบนกรมอุทยานฯ "รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา" ก่อนนำตำรวจบุกจับคาห้องทำงานพร้อมเงินสดเกือบ 5 ล้านบาท

หลังจากนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) ได้นำเอกสาร 1 ฉบับที่ถูกประกอบในสำนวนคดีมาเปิดเผย เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการเรียกรับเงินของนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ พันธุ์พืช จนถึงวันที่ประสานงานกับตำรวจ ปปป. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เข้าจับ กุมเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

23 ก.พ.2565

วันที่ 23 ก.พ.2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

24 ก.พ.2565

นายรัชฎา ได้ลงนาม ในหนังสือแจ้งเวียนกรมอุทยานฯ ด่วนที่สุด ที่ทส. 0901.304/ว3952 ลงวันที่ 25 ก.พ.2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติ ดังนี้

  • กรณีกรมอุทยานฯ  มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ให้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายต่อไป จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
  • กรณีกรมอุทยานฯ มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติ ราชการ หรือไปช่วยปฏิบัติราชการต่างสังกัด (ภายในกรม) รวมทั้งผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการจากส่วนราชการอื่น ให้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายต่อไป จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2565
  • กรณีกรมอุทยานฯ มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติ ราชการทำหน้าที่ผอ.ส่วน หัวหน้ากลุ่ม และหรือหัวหน้าหน่วยงานใดแล้ว ให้ผู้ซึ่งทำหน้าที่นั้นอยู่เดิม กลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัด หรือไปปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป
  • ให้ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกสำนัก ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษาสาขา ผอ.กองทุกกอง และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกอื่นที่ขึ้นตรงต่อ อธิบดี จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ ซึ่งกลับไปปฏิบัติราชการ ต้นสังกัดตามข้อ 3 ทุกราย

อ่านข่าวเพิ่ม "วราวุธ" ชี้ตั้งกก.สอบวินัยร้ายแรง ปมอธิบดีกรมอุทยานฯ รับสินบน

28 ก.พ.2565

นายรัชฎา มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.สำนักสาขา ผอ.ส่วน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกรด A (ขนาดใหญ่) ทั้งทางบกทางทะเล ทั่วประเทศจำนวนหลายคำสั่ง และมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยออกคำสั่งแต่งตั้งทุก 3 วัน เป็นต้นมา

นายชัฒวัฒน์ ได้รับเรื่องร้องเรียน ว่ามีการเรียกรับเงินในการโยกย้ายตำแหน่งของอธิบดีกรมอุทยานฯ จากอดีตผู้บังคับบัญชา เพื่อน รุ่นน้อง จำนวนมาก

4 ส.ค.2565

นายชัยวัฒน์ มีหนังสือร้องเรียนขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ในทางลับ) กรณีนายรัชฎา มีพฤติกรรมทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลายประการ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมทั้งเลขาธิการปปช. เลขาธิการ ปปท. และพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

15 ส.ค.2565

นายชัยวัฒน์ ได้เข้าพบนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการพูดคุยถึงการทุจริตเรียกรับเงินที่เกี่ยวกับ โดยนายรัชฎา  อธิบดีกรมอุทยานฯ ในการเรียกรับในการวิ่งเต้นโยกย้ายข้าราชการของข้า ราช การในกรม ซึ่งนายจตุพร แจ้งว่าไม่รู้ไม่เห็น และไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน หากมีหลักฐานให้นำมาแสดงมาแจ้งได้เลย

3 ต.ค.2565

นายชัยวัฒน์ ได้กลับไปทำหน้าที่ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้รับแจ้งจากผู้ใต้บังคับบัญชา มีอธิบดีมีการเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์จากหัวหน้าหน่วยงาน

ต.ค.2565

นายชัยวัฒน์ ได้เข้าพบนายรัชฎา ที่ห้องทำงาน จึงได้ทราบว่าอธิบดีกรมอุทยาน ฯ มีการเรียกเก็บเงินจากหน่วยงาน ที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่จริง และเงินดังกล่าวให้ตนเป็นผู้นำมาส่ง

22 ธ.ค.2565

เจ้าหน้าที่ ปปช. เรียกสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีที่มีการร้องเรียนอธิบดีกรมอุท ยานฯ ตามหนังสือร้องเรียนลงวันที่ 4 ส.ค.2565

26 ธ.ค.2565

นายชัยวัฒน์ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าตำรวจ ปปป. เจ้าหน้าที่ปปท.และปปช. ตรวจสอบข้อมูลพยานข้อเท็จจริง และมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อนายรัชฎา ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยกล่าวหาว่า เป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ และเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

27 ธ.ค.2565

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิญตัวนายรัชฎา มาที่ห้องทำงานอธิบดีกรมอุทยานฯ พร้อมแจ้งเหตุ และตรวจสอบพบเงินที่ดำเนินการล่อซื้อ และขยายผลตรวจพบเงินและเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับเงินดังกล่าว

โดยตรวจยึดไว้เป็นของกลางจำนวน 21 รายการ เป็นเงินจำนวน 4,843,300 บาท

พร้อมจับกุมตัวนายรัชฎา ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย ฐานเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้น จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ และเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ชัยวัฒน์" ส่งหลักฐานใหม่ ปมส่วยอุทยาน-ให้ปากคำ ปปป.

 ป.ป.ช.ล่อซื้ออธิบดีกรมอุทยานฯ ค้นเจอเงินอีก 5 ล้านในห้องทำงาน 

ช่องโหว่ค่าธรรมเนียมอุทยานรั่วไหล ดัน "E-ticket" นำร่อง 6 แห่ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง