เลือกตั้ง2566 : องค์การนักศึกษา ม.ราม ออกแถลงการณ์ 4 ข้อ ขอทุกฝ่ายทำตาม รธน.

การเมือง
22 พ.ค. 66
10:15
1,193
Logo Thai PBS
เลือกตั้ง2566 : องค์การนักศึกษา ม.ราม ออกแถลงการณ์ 4 ข้อ ขอทุกฝ่ายทำตาม รธน.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกแถลงการณ์ ขอทุกฝ่ายดำเนินการทางการเมืองตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญ ไม่สนับสนุนการกระทำที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

วันนี้ (22 พ.ค.2566) องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกแถลงการณ์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

แถลงการณ์องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง กรณีผลการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566

สืบเนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

ได้ปรากฎผลการเลือกตั้งอันสะท้อนภาพของมติประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศแล้วนั้น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงขอแถลงมติ ดังนี้

1.เราคำนึงถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในฐานะมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา อันเปิดกว้างแก่นักศึกษาจากทุกชนชั้น ช่วงวัย ความรู้ และความหลากหลาย ซึ่งเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย และเป็นหลักการพื้นฐาน ในแนวทางปฏิบัติของเหล่าสมาชิกองค์การนักศึกษา

2.องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง คำนึงถึงความหลากหลายและยึดมั่นในนิยามประชาธิปไตย ตามแนวทางของคำประกาศในที่ประชุมแห่งประชาธิปไตย (Declaration of Summit for Democracy) ครั้งที่ 2 ซึ่งเห็นร่วมกันว่าความเป็นประชาธิปไตยอาจอยู่ภายใต้รูปแบบที่หลากหลายแต่มีคุณลักษณะร่วมกัน ได้แก่

"การเลือกตั้งเป็นธรรมและเสรีซึ่งมอบสิทธิที่เข้าถึงได้แก่ทุกคน การแบ่งแยกอำนาจ การตรวจสอบและถ่วงดุล การเปลี่ยนผ่านอำนาจโดยสันติ เสรีภาพและความปลอดภัยของสื่อ ความโปร่งใส การเข้าถึงข้อมูล ความรับผิดชอบ การไม่แบ่งแยก ความเท่าเทียมทางเพศ การมีส่วนร่วมของพลเมือง ความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน อันได้แก่ เสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมและสมาคมโดยสันติ"

3. โดยเหตุข้างต้น ในฐานะตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยความเคารพต่อหลักการพื้นฐานของมหาวิทยาลัย รวมถึงความเคารพต่อประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงทุกคน 

ทางองค์การจึงสนับสนุนและเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ดำเนินการทางการเมืองตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญ อันเป็นที่มาของกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นเครื่องมือรับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งและความรุนแรง

4. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่สนับสนุนการกระทำใด ! อันเป็นการขัดต่อหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย 

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงออกแถลงการณ์ข้างต้น ด้วยความยึดมั่นในหลักการมหาวิทยาลัยของปวงชนและไม่สนับสนุนการบีบบังคับความเชื่อ อุดมการณ์ หรือผลประโยชน์ ซึ่งนำไปสู่การขัดต่อกรอบคุณลักษณะของประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง