ป.ป.ช.เชื่อ จนท.รัฐเอี่ยวส่วยสติกเกอร์-จี้ใช้เทคโนโลยีปิดช่องทุจริต | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ป.ป.ช.เชื่อ จนท.รัฐเอี่ยวส่วยสติกเกอร์-จี้ใช้เทคโนโลยีปิดช่องทุจริต

อาชญากรรม
1 มิ.ย. 66
15:20
1,104
Logo Thai PBS
ป.ป.ช.เชื่อ จนท.รัฐเอี่ยวส่วยสติกเกอร์-จี้ใช้เทคโนโลยีปิดช่องทุจริต
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เลขาฯ ป.ป.ช.เชื่อเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วยสติกเกอร์ ปลุกหน่วยงานเร่งป้องกันทุจริตรถบรรทุกน้ำหนักเกิน แนะใช้เทคโนโลยีจิดิทัลตรวจสอบ ลดใช้ดุลยพินิจปิดช่องโกง

วันนี้ (1 มิ.ย.2566) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงมาตรการติดตามควบคุมและลดปัญหาการทุจริตรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดต่อ ครม.เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2564 เพื่อแก้ไขปัญหา

จากนั้น ครม.มีมติเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2564 รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตดังกล่าวตามที่ ป.ป.ช.เสนอ และกำหนดให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อเสนอแนะนำไปดำเนินการ โดยมี 6 ประเด็นสำคัญ คือ

  1. การบังคับใช้กฎหมายให้สามารถเอาผิดและลงโทษผู้ประกอบการที่บรรทุกน้ำหนักเกินได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84
  2. พิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการควบคุม กำกับ ดูแลถนนในแต่ละเขตความรับผิดชอบอย่างบูรณาการ
  3. จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
  4. ให้มีการออกมาตรการให้รถบรรทุกมีใบชั่งระบุน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ต้นทาง โดยเครื่องชั่งที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ การควบคุมน้ำหนักที่ต้นทางให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และรถบรรทุกต้องจัดให้มีป้ายแสดงน้ำหนักที่บรรทุกจริงขณะวิ่งด้วย พร้อมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเมื่อพบผู้กระทำความผิด
  5. ผลักดันการนำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในการดำเนินการ เช่น เทคโนโลยีการตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกโดยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ความเร็วสูง (High-speed weigh-in-motion: HSWIV) และเทคโนโลยีการตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกชนิดติดตั้งใต้สะพาน (Bridge weigh-in-motion: BVIM) มาใช้ในการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินเพื่อลดปฏิสัมพันธ์และการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการชั่งน้ำหนัก
  6. เพิ่มมาตรการการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีปัญหาการทุจริต

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า จากการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น กระทรวงคมนาคมได้กำหนดเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น จัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจเกี่ยวกับการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

กรมทางหลวงได้จัดทำเอ็มโอยูร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับรถบรรทุกที่กระทำผิดอย่างเข้มงวด, นำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในการดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้นำระบบเทคโนโลยีการตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก โดยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ความเร็วสูง และเทคโนโลยีการตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกชนิดติดตั้งใต้สะพานมาใช้แล้ว

แต่ยังขาดการรับรองเครื่องชั่งน้ำหนักจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เพื่อให้สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ โดยกระทรวงคมนาคมได้มีแนวทางพิจารณารายละเอียดการบันทึกน้ำหนักโดยเครื่องชั่งน้ำหนักขณะรถเคลื่อนที่ หรือ WIM ทุกรูปแบบ และรูปถ่ายจากกล้อง CCTV เพื่อให้สามารถเป็นเครื่องมือตรวจจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อศึกษาวิจัยความพร้อม และความเที่ยงตรงของเทคโนโลยีก่อนนำมาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบจับกุมในอนาคต และจะตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ (Spot Check) เพื่อป้องกันรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการเข้าจุดชั่งน้ำหนัก เป็นต้น

กรณีที่เป็นข่าวส่วยสติกเกอร์ น่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่ร่วมแก้ปัญหาทุจริตรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ควรนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการติดตามตรวจสอบ เพราะนอกจากจะมีความแม่นยำแล้ว ยังช่วยลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจะเป็นการปิดช่องโหว่ของการทุจริตคอร์รัปชันได้” นายนิวัติไชยกล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถอดรหัส "สติกเกอร์" ส่วยรถบรรทุก

“ส่วย สติกเกอร์” แลกช่องทางด่วน ผู้ละเมิดกฎหมาย

ปปป.ฟันปมส่วยสติกเกอร์ สอบเส้นทางเงินใครเป็นนอมินี

"พล.ต.ต.จรูญเกียรติ " สั่งยุบชุดเฉพาะกิจ ตร.ทล. เซ่นส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง