โปรดเกล้าฯ ผู้นำเหล่าทัพ - "พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์" ผบ.ทบ.

การเมือง
30 ส.ค. 66
21:03
15,243
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ ผู้นำเหล่าทัพ - "พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์" ผบ.ทบ.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปี 2566 โดย'พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี' เป็น ผบ.ทสส. 'พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์'เป็น ผบ.ทบ. 'พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม' เป็น ผบ.ทร. 'พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล' เป็น ผบ.ทอ.

วันนี้ (30 ส.ค.66) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้นายทหารรับราชการประจำปี 2566 ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จำนวน 762 รายชื่อ ดังนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย

พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พล.อ.อนุสรณ์ คุ้มอักษร เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พล.อ.โดมศักดิ์ คำใสแสง เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด


กองทัพบก

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ.สุขสันต์ หนองบัวล่าง เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

พล.อ.อุกฤษ บุญตานนท์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พล.ท.พนา แคล้วปลอดทุกข์ เป็นเสนาธิการทหารบก

พล.ท.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ เป็นแม่ทัพภาคที่ 1

พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ เป็นแม่ทัพภาคที่ 2

พล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็นแม่ทัพภาคที่ 3

กองท้พเรือ

พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ

พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ

พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ

พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ

พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ

พล.ร.อ.โกวิท อินทร์พรหม เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

พล.ร.อ.ชลทิศ นาวานุเคราะห์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พล.ร.อ.วรวุฒิ พฤกษารุ่งเรือง เป็นเสนาธิการทหารเรือ

พล.ร.ท.ชาติชาย ทองสะอาด เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ

พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ

พล.อ.อ. ณรงค์ อินทชาติ เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ

พล.อ.อ.พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

พล.อ.อ.วิศรุต สุวรรณเนตร เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พล.อ.อ.อนันตชัย แก้วศรีงาม เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พล.อ.ท.เสกสรรค์ คันธา เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 514 นาย 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง