โปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศ "หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล" จาก พล.อ. เป็น พล.ต. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศ "หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล" จาก พล.อ. เป็น พล.ต.

สังคม
9 พ.ย. 66
06:29
29,792
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศ "หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล" จาก พล.อ. เป็น พล.ต.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานปรับลดชั้นยศ "หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล" จาก พลเอก เป็น พลตรี

วันที่ 8 พ.ย.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศ พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.2566 ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย.2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง