นายกฯ มอบคําขวัญวันเด็ก ปี 2567 มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ สร้างประชาธิปไตย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นายกฯ มอบคําขวัญวันเด็ก ปี 2567 มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ สร้างประชาธิปไตย

การเมือง
28 ธ.ค. 66
10:45
74,136
Logo Thai PBS
นายกฯ มอบคําขวัญวันเด็ก ปี 2567 มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ สร้างประชาธิปไตย
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็ก 2567 "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

วันนี้ (28 ธ.ค.2566) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ว่า

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ตรงกับวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เด็กไทยเก่ง มีศักยภาพ มีความคิดดี และทันสมัย หน้าที่ของรัฐบาลคือการสนับสนุนให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจในตัวเอง

พร้อมทั้งอยากให้เด็กไทย Enjoy กับการใช้ชีวิตในวัยเด็ก แต่ขณะเดียวกันก็มีโลกทัศน์ที่กว้าง มีความเป็นไทยพร้อม ๆ กับมีความเป็นสากล เป็นพลเมืองของโลกที่สามารถเคารพความแตกต่างหลากหลายได้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไป

ไทยพีบีเอสจัดกิจกรรมวันเด็ก "ด.เด็กอารมณ์ดี" 

ตัวผมเองในฐานะผู้นำประเทศจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กไทยทุกคน ได้เติบโตขึ้นมาในประเทศที่งดงาม มีความสุข และมีโอกาสสำหรับอนาคตของทุกคนครับ

เคยสงสัยไหมว่า "ทำไม" วันเด็กแห่งชาติ จึงต้องมีการจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 2 ในเดือนมกราคมของทุกปี ?

การให้ความสำคัญกับเด็กเริ่มขึ้นเมื่อปี 2498 เมื่อมีปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ ประเทศสมาชิกและประเทศต่าง ๆ กว่า 40 ประเทศทั่วโลกจึงนำไปปฏิบัติและเกิดการฉลองวันเด็กขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ให้ความสนใจในการเลี้ยงดูอบรม ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง ปฎิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เป็นคนดีของสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก

อ่านข่าว : 10 เป้าหมายง่ายๆ เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่รับปี 2567

วันเด็กแห่งชาติในประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรก ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึง พ.ศ. 2506 จึงเปลี่ยนไปจัดงานในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการและไม่ใช่ฤดูฝน มีความเหมาะสมกว่าวันธรรมดา แต่ในปี พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงเริ่มจัดในปี พ.ศ. 2508 จนถึงปัจจุบัน 

คำขวัญวันเด็กเริ่มมีตั้งแต่ปี 2499 โดยในยุคนั้นจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีให้คำขวัญวันเด็กไว้ว่า  "จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม"

รวมคำขวัญวันเด็ก ตลอดระยะเวลา 68 ปี (พ.ศ.2499-พ.ศ.2567)

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
พ.ศ.2499 จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
พ.ศ.2502 ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
พ.ศ.2503 ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
พ.ศ.2504 ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
พ.ศ.2505 ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
พ.ศ.2506 ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ขยันหมั่นเพียร

จอมพล ถนอม กิตติขจร
พ.ศ.2508 เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
พ.ศ.2509 เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี
พ.ศ.2510 อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย
พ.ศ.2511 ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด รักชาติยิ่ง
พ.ศ.2512 รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
พ.ศ.2513 เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
พ.ศ.2514 ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
พ.ศ.2515 เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
พ.ศ.2516 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

นายสัญญา ธรรมศักดิ์
พ.ศ.2517 สามัคคีคือพลัง
พ.ศ.2518 เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
พ.ศ.2519 เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
พ.ศ.2520 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
พ.ศ.2521 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
พ.ศ.2522 เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
พ.ศ.2523 อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
พ.ศ.2524 เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
พ.ศ.2525 ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พ.ศ.2526 รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม
พ.ศ.2527 รักวัฒนธรรมไทย
พ.ศ.2528 สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
พ.ศ.2529 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ
พ.ศ.2532 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ.2533 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ.2534 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

นายอานันท์ ปันยารชุน
พ.ศ.2535 สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

นายชวน หลีกภัย
พ.ศ.2536 ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2537 ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2538 สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

นายบรรหาร ศิลปอาชา
พ.ศ.2539 มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ
พ.ศ.2540 รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

นายชวน หลีกภัย
พ.ศ.2541 ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
พ.ศ.2542 ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
พ.ศ.2543 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
พ.ศ.2544 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

นายทักษิณ ชินวัตร
พ.ศ.2545 เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
พ.ศ.2546 เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
พ.ศ.2547 รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
พ.ศ.2548 เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
พ.ศ.2549 อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
พ.ศ.2550 มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
พ.ศ.2551 สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

อ่านข่าว : เจาะเทรนด์โลก 2024 คนหันกลับมาดูแล "จิตใจและอารมณ์" มากขึ้น

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พ.ศ.2552 ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
พ.ศ.2553 คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
พ.ศ.2554 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พ.ศ.2555 สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
พ.ศ.2556 รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
พ.ศ.2557 กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พ.ศ.2558 ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
พ.ศ.2559 เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
พ.ศ.2560 เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
พ.ศ.2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
พ.ศ.2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
พ.ศ.2563 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
พ.ศ.2564 เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม
พ.ศ.2565 รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม
พ.ศ.2566 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567

นายเศรษฐา ทวีสิน
พ.ศ.2567 มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เปิดห้องนอนนายกฯ เศรษฐา "บ้านนรสิงห์" ฤกษ์ ค้างคืน 7 ม.ค.

เปิดกรุ "เศรษฐา" รวย 1,020 ล้าน นาฬิกา 38 เรือน - "ปานปรีย์" มี 161.7 ล้าน

"พีระพันธุ์" ชง ครม.นัดแรกลดค่าไฟต่ำกว่า 4.20 บาท/หน่วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง